Register

Stalno odprt – vloga se lahko odda vsak delovni dan fizično na Skladu ali po pošti

a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

1.   Splošne informacije o registru
Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542)

Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko podjetja oddajo po pošti na naslov:

Javni sklad RS za podjetništvo

Ul. kneza Koclja 22

2000 Maribor    


2.   Vloga 
 

3. Objava podjetij

09.11.2020 r3egister z visoko dodano vrednostjo  

Kontaktne osebe Sklada: 
Mag. Simona Černel (02) 234 12 89
Ana Teršek  (02) 234 12 77
Mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
 
Top