Register

Stalno odprt – vloga se lahko odda vsak delovni dan fizično na Skladu ali po pošti

a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

1.   Splošne informacije o registru

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno z 31. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542)

Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko podjetja oddajo po pošti na naslov:

Javni sklad RS za podjetništvo

Ul. kneza Koclja 22

2000 Maribor   


2.   Vloga
 

3. Objava podjetij

pdf icon 02 mala  

4.Kontaktne osebe Sklada:


Mag. Simona Černel (02) 234 12 89
Ana Teršek (02) 234 12 77
Mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67Top