Javni razpisi in pozivi

SK50 2014 - konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 50.000 EUR

Zaprto Prijava ni mogoča

1 INFORMACIJE ZA PODJETJA


1.1 Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 45/2014 z dne 20.06.2014
1.2 Priprava vloge
  • Prijavni list za investicijo SK50,
  • Prijavni obrazec SK50 (investicijska dokumentacija oz. sklop vprašanj o podjetju in podjetniški ekipi),
  • Finančni načrt s projekcijami rasti podjetja za prihodnje tri leta
    - Koristite lahko tudi pripomočke za pripravo poslovnega načrta, ki jih koristite tukaj.
  • Kopija aktualne verzije družbene pogodbe, - Letna bilanca stanja, izkaz uspeha in izkaz denarnih tokov,
  • Organizacijska shema podjetja in življenjepis vodilnih oseb s kontaktnimi podatki.
Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu SK50 vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Simon Bohm (02) 234 12 53 – informacije o razpisu SK50 - mag. Manfred Lepej (02)234 12 72 – informacije o razpisu SK50
  • Simona Grobelnik (02) 234 12 85 ali e-pošti: simona grobelnik@podjetniskisklad.si – informacije o razpisu SK50.
Top