VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju: 
  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno
    z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje
Upravičeni stroški: od 1.1.2021 in trajajo do 30.9.2023
  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij, notarski stroški in stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja
Najmanjša spodbuda: 1.000,00 EUR
Največja spodbuda: 5.000,00 EUR
Največja stopnja financiranja: 60 %
Višina vseh sredstev v obdobju 2021-2023: 200.000,00 EUR

Posebni pogoji:
  • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se MSP zanj odloči
  • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
  • Statusno preoblikovanje (vpis spremembe v sodni register) ne sme biti izvedeno pred 1.1.2021
  • prijavitelj lahko po tem javnem pozivu  pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)
 

V nadaljevanju najdete:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top