Zagonske spodbude


 1. Naziv produkta:
  P2 /Spodbude za zagon inovativnih podjetij/
 2. Kratek opis produkta:
  Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev
  .
 3. Produkt vključuje vsebinsko podporo za mlada inovativna podjetja:
  - Pred oddajo vloge na SPS:
  PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK (priporočljivo sodelovanje v okviru dogodka START:UP SLOVENIJA, saj podjetja v okviru tekmovanja na DEMO dnevu, kjer podjetja predstavijo poslovni model, pridobijo do 35 točk za potrebe javnega razpisa).
  Prijave v predselekcijski postopek do 19.3.2019 na: http://prijave.startup.si/
  - Po podpisu pogodbe:  Obvezna izbira mentorja:
  Seznam mentorjev najdete tukaj.
 4. Višina financiranja:
  Do 54.000 EUR subvencije/podjetje
  Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije
 5. Doba financiranja:
  Izplačila v treh tranšah
  • prvo izplačilo: do 10.000 EUR
  • drugo izplačilo: do 12.000 EUR
  • tretje izplačilo: do 32.000 EUR 
  Pavšalni zneski brez dokazovanja stroškov!
 6. Razpisana sredstva:
  2,16 mio EUR
 7. Upravičenci:
  novoustavnoljena podjetja, ki:
  • so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga
 8. Minimalno zahtevani cilji:
  -
  realizirana in ohranjena vsaj 1 zaposlitev
  - vključitev v program mentoriranja
  - sodelovanje z mentorjem
  - začetek izvajanja razvojnih aktivnosti
  - priprava MVP in testiranja
  - zaključek razvoja in začetek komercializacije
 9. Enostavna časovnica
     


  "Produkt P2 se financira iz sredstev EKP 2014-2020"
ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM P2 
 1. Sedež našega podjetja je v Ljubljani. Ali lahko kandidiramo na javnem razpisu? 
  Odgovor: Lahko. Sklad bo podprl 40 podjetij od tega 20 iz Vzhodne in 20 iz Zahodne kohezijske regije. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
 2. Z enakim projektom smo se prijavili še na drug javni razpis iz katerega smo že pridobili sredstva za upravičene stroške. Ali lahko kandidiramo še na vašega?
  Odgovor: Upravičenec za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev oz. ne smejo biti sofinancirani iz drugih javnih virov.
 3. Ali moramo sodelovati v predselekcijskem postopku? 
  Odgovor: Sodelovanje ni zavezujoče, je pa priporočljivo, saj lahko prejmete do 35 točk pri oceni vloge, prav tako pa je postopek del vsebinske podpore pri tem javnem razpisu. V zvezi z vašo idejo boste prejeli koristne povratne informacije.
 4. V novo ustanovljeno podjetje smo prenesli dejavnost iz starega. Ali lahko kandidiram na razpis? 
  Odgovor: Razvoj tehnologije mora potekati v podjetju v vseh fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju. S prenosom oz. nakupom dejavnosti od drugega podjetja ne izpolnjujete osnovnega pogoja za kandidaturo.
 5. Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta? 
  Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit in premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov. Zaprta finančna konstrukcija mora biti izkazana v finančnem delu predstavitvenega načrta.
 6. Lahko odam poslovni načrt v tujem jeziku? 
  Odgovor: Ne, poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.
 7. Do kdaj moramo izbrati mentorja oz. program mentoriranja? 
  Odgovor: Upravičenci bodo morali do 18.08.2020 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mreženja. Seznam mentorjev najdete tukaj.
 8. Zakaj mora naše podjetje izbrati mentorja? 
  Odgovor: Cilj programa mreženja in izbira mentorja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.
 9. Ali pomeni datum predložitve vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum predložitve šteje še poštni žig na ovojnici? 
  Odgovor: Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
 10. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge. 
  Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Vloga je enostavna zato lahko start up podjetniki sami pripravijo vlogo, saj najbolje poznajo idejo in podjetje, zato ne podtrebujejo zunanjih izvajalcev. V kolikor ocenite drugače se lahko posvetujete z zunanjim(i) svetovalc(i)em. 
 11. Ali je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi v angleškem jeziku? 
  Odgovor: Razpisna dokumentacija je dosegljiva samo v slovenskem jeziku.
 12. Do kdaj imam čas, da oddam vlogo na Sklad? 
  Odgovor: Rok za predložitev vloge je natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji razpisa P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. V letu 2020 je to 20.04.2020.
 13. Stroške projekta v letošnjem letu ocenjujemo na 54.000 EUR. Ali naj celotne stroške uveljavljamo kot upravičen strošek in koliko lahko pridobimo subvencije? 
  Odgovor: Z razpisom v letu 2020 je stopil v veljavo pavšalni znesek, ki se izplača na podlagi v celoti doseženih ciljev razvojne faze, ne glede na dejansko višino stroškov nastalih v podjetju. Dokazovanje stroškov in preverjanje upravičenosti nista več potrebna.
 14. V razpisni dokumentaciji je napisano, da mora imeti podjetje, najkasneje do podpisa pogodbe s Skladom vsaj enega redno zaposlenega. Zanima nas do kdaj mora podjetje to zaposlitev tudi obdržati? 
  Odgovor: Upravičenec se v pogodbi o izplačilu subvencije obvezuje, da bo imel od podpisa pogodbe o izplačilu subvencije do 28.2.2022 vsaj 1 zaposlenega. Sklad lahko kadarkoli preveri stanje zaposlenih v podjetju.
 15. Ali je potrebno za dokazovanje zaprte finančne konstrukcije k vlogi priložiti kakšna dokazila (depozitne pogodbe, vrednostni papirji, gotovina,…)? 
  Odgovor: Finančna konstrukcija mora biti zaprta v prijavnem listu in v finančnem delu predstavitvenega načrta. Kakršnakoli dokazila v papirnati obliki k vlogi ni potrebno prilagati. V primeru, da je vrednost investicije zelo visoka, pa lahko Sklad od podjetja zahteva, da predloži dodatna dokazila.
 16. Ali se lahko zasebni zavod prijavi na navedeni javni razpis? 
  Odgovor: Ne.
 17. Ali se lahko podjetje prijavi z več vlogami na ta javni razpis? 
  Odgovor: Vsak prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo.
Top