Zagonske spodbude


p2
 

 1. Naziv produkta:
  P2 /Spodbude za zagon inovativnih podjetij/
 2. Kratek opis produkta:
  Razpis P2 je subvencija, namenjena sofinanciranju zagona inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg. Namen finančne spodbude P2 je torej razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
  P2 spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in osredotoča na reševanje problemov kupcev.
 3. Pomembni datumi:
  • Rok za pred-selekcijo: 18.03.2021
  • Rok za oddajo vloge na SPS: 13.04.2021
 4. Višina financiranja:
  • do 54.000 EUR subvencije/podjetje
  • intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov operacije
 5. Doba financiranja:
  Izplačila v treh tranšah
  • prvo izplačilo: do 10.000 EUR
  • drugo izplačilo: do 12.000 EUR
  • tretje izplačilo: do 32.000 EUR 
  Pavšalni zneski brez dokazovanja stroškov!
 6. Razpisana sredstva:
  • 2.160.000,00 EUR
 7. Upravičenci in osnovni pogoji:
  • so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga
  • mikro- in mala podjetja
  • podjetje, registrirano v Sloveniji
  • podjetje, registrirano kot d. o. o., s. p. ali zadruga
  • podjetje nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
  • pomemben datum registracije (za leto 2021 podjetja, registrirana med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021)
  • vsaj eden zaposleni ob podpisu pogodbe o financiranju
 8. Drugi pogoji:
  • zaprta finančna konstrukcija: lastna sredstva + pričakovana sredstva iz razpisa + premostitvena sredstva
  • poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2023*
  • proizvodi in storitve, ki so tržno naravnani
  • razvoj mora potekati v podjetju (izjema je lahko področje, ki ga podjetje ne zmore/zna razvijati samo)
  • podjetje v treh letih ni prejelo več kot 200.000 evrov državne pomoči (de minimis)
  • vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter delovanje v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo
  • prijava v slovenskem jeziku, vsi izračuni v evrih
  • vključitev v mentorski program
 9. Merila za izbor:
  • dosežene točke na DEMO dnevu v predselekcijskem postopku tekmovanja Start:up Slovenija
  • višina osnovnega kapitala/višina podjetnikovega kapitala/višina zadružnega kapitala na zadnji dan leta
  • inovativnost
  • strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja
  • reference in zaposlenost lastnikov v podjetju
 10. Minimalno zahtevani cilji:
  • realizirana in ohranjena vsaj 1 zaposlitev
  • vključitev v program mentoriranja
  • sodelovanje z mentorjem
  • začetek izvajanja razvojnih aktivnosti
  • priprava MVP in testiranja
  • zaključek razvoja in začetek komercializacije
 11. Predselekcijski postopek P2:
  Pridobitev finančne spodbude P2 je delno pogojena tudi s sodelovanjem v predselekcijskem postopku, katerega namen je pomoč pri izboru najustreznejših startup podjetij za finančno spodbudo P2 z vključitvijo podjetniških ekspertov v postopek ocenjevanja in osebno predstavitvijo poslovnih idej. Sodelovanje v predselekciji ni nujno, je pa zelo priporočljivo. Sodelovanje v predselekciji zajema:
  • možnost pridobitve do 35 točk na razpisu za zagonsko subvencijo P2;
  • osebno predstavitev pred strokovno komisijo, sestavljeno iz investitorjev, podjetnikov in podjetniških strokovnjakov, na DEMO dnevu;
  • odgovore na ključna vprašanja, pomoč pri pripravi formalne vloge za pridobitev subvencije, pomoč pri pripravi predstavitve in še več.

  Predselekcija omogoča prijaviteljem na različnih dogodkih in aktivnostih tudi aktivno mreženje in širjenje koristnih povezav doma in v tujini, pridobivanje najsodobnejših podjetniških znanj in veščin, spoznavanje dragocenih izkušenj drugih startup podjetnikov, medijsko in širšo poslovno prepoznavnost (mediji in partnerska mreža Start:up Slovenija intenzivno spremljajo predselekcijo in njene udeležence) ter priznanja najbolje uvrščenim podjetjem v najzgodnejši fazi razvoja.

  Prijave v predselekcijski postopek se zbirajo na portalu prijave.startup.si. Roki za posamezne korake (prijava v predselekcijo, oddaja razpisa) so odvisni od datuma objave razpisa. Točni datumi so na uradni strani finančne spodbude, ki je navedena na koncu te strani.
  Več najdete na: https://startup-plus.podjetniskisklad.si/P2/

 12. Vsebinska podpora in programi usposabljanja:
  Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti.

  Udeležba podjetij v vsebinskih programih se odraža v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij. Vsebinski programi imajo torej ključno vlogo, da so startup podjetja uspešnejša tako zaradi pridobitve novih znanj in poznanstev kot zaradi boljše vključenosti v ekosistem.

  Poleg mentorskega programa so prejemnikom finančnih spodbud na voljo naslednji programi:

  • Push2Start – pospeševalnik za prejemnike P2
  • SK Growth Camp – pospeševalnik za prejemnike SK
  • NextRound – povezovanje startupov z investitorji
  • KorpoStart – povezovanje startupov s korporacijami
  • INTL – program za internacionalizacijo, specializiran za startupe
  • HardwareSTART – vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme
  • Konferenca PODIM – možnost udeležbe, tuji mentorji in razstavni prostor
  • Startup klinika – odprava kritičnega tveganja startupov
  • Startup.si – nacionalna in mednarodna promocija startup podjetij
  • Dogodki Teambuilding+, »all-inclusiv« povezovanje, izobraževanje in druženje
 13. "Produkt P2 se financira iz sredstev EKP 2014-2020"
ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM P2 
 1. Sedež našega podjetja je v Ljubljani. Ali lahko kandidiramo na javnem razpisu? 
  Odgovor: Lahko. Sklad bo podprl 40 podjetij od tega 20 iz Vzhodne in 20 iz Zahodne kohezijske regije. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
 2. Z enakim projektom smo se prijavili še na drug javni razpis iz katerega smo že pridobili sredstva za upravičene stroške. Ali lahko kandidiramo še na vašega?
  Odgovor: Upravičenec za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev oz. ne smejo biti sofinancirani iz drugih javnih virov.
 3. Ali moramo sodelovati v predselekcijskem postopku? 
  Odgovor: Sodelovanje ni zavezujoče, je pa priporočljivo, saj lahko prejmete do 35 točk pri oceni vloge, prav tako pa je postopek del vsebinske podpore pri tem javnem razpisu. V zvezi z vašo idejo boste prejeli koristne povratne informacije.
 4. V novo ustanovljeno podjetje smo prenesli dejavnost iz starega. Ali lahko kandidiram na razpis? 
  Odgovor: Razvoj tehnologije mora potekati v podjetju v vseh fazah, od ideje in raziskav do uporabe v poslovnem procesu in mora biti rezultat razvoja v podjetju. S prenosom oz. nakupom dejavnosti od drugega podjetja ne izpolnjujete osnovnega pogoja za kandidaturo.
 5. Kaj pomeni izraz, da je finančna konstrukcija investicije zaprta? 
  Odgovor: Zaprta finančna konstrukcija investicije pomeni, da ima podjetje za investicijo zagotovljene finančne vire. Med finančne vire investicije sodijo lastna sredstva, bančni kredit in premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov. Zaprta finančna konstrukcija mora biti izkazana v finančnem delu predstavitvenega načrta.
 6. Lahko odam poslovni načrt v tujem jeziku? 
  Odgovor: Ne, poslovni načrt mora biti v slovenskem jeziku. Vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR.
 7. Do kdaj moramo izbrati mentorja oz. program mentoriranja? 
  Odgovor: Upravičenci bodo morali do 18.08.2020 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja brez vključitve v program mreženja. Seznam mentorjev najdete tukaj.
 8. Zakaj mora naše podjetje izbrati mentorja? 
  Odgovor: Cilj programa mreženja in izbira mentorja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.
 9. Ali pomeni datum predložitve vlog datum, do katerega mora biti vloga na Skladu ali pa za datum predložitve šteje še poštni žig na ovojnici? 
  Odgovor: Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
 10. Ali je za pripravo vloge potrebno koristiti zunanjega svetovalca? Prosim, če mi lahko posredujete naslov kakšnega svetovalca, ki bi mi pomagal pri pripravi vloge. 
  Odgovor: Vloga, ki jo podjetje odda na razpis mora biti pripravljena v skladu z navodili razpisa in mora vsebovati elemente, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Vloga je enostavna zato lahko start up podjetniki sami pripravijo vlogo, saj najbolje poznajo idejo in podjetje, zato ne podtrebujejo zunanjih izvajalcev. V kolikor ocenite drugače se lahko posvetujete z zunanjim(i) svetovalc(i)em. 
 11. Ali je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi v angleškem jeziku? 
  Odgovor: Razpisna dokumentacija je dosegljiva samo v slovenskem jeziku.
 12. Do kdaj imam čas, da oddam vlogo na Sklad? 
  Odgovor: Rok za predložitev vloge je natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji razpisa P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. V letu 2020 je to 20.04.2020.
 13. Stroške projekta v letošnjem letu ocenjujemo na 54.000 EUR. Ali naj celotne stroške uveljavljamo kot upravičen strošek in koliko lahko pridobimo subvencije? 
  Odgovor: Z razpisom v letu 2020 je stopil v veljavo pavšalni znesek, ki se izplača na podlagi v celoti doseženih ciljev razvojne faze, ne glede na dejansko višino stroškov nastalih v podjetju. Dokazovanje stroškov in preverjanje upravičenosti nista več potrebna.
 14. V razpisni dokumentaciji je napisano, da mora imeti podjetje, najkasneje do podpisa pogodbe s Skladom vsaj enega redno zaposlenega. Zanima nas do kdaj mora podjetje to zaposlitev tudi obdržati? 
  Odgovor: Upravičenec se v pogodbi o izplačilu subvencije obvezuje, da bo imel od podpisa pogodbe o izplačilu subvencije do 28.2.2022 vsaj 1 zaposlenega. Sklad lahko kadarkoli preveri stanje zaposlenih v podjetju.
 15. Ali je potrebno za dokazovanje zaprte finančne konstrukcije k vlogi priložiti kakšna dokazila (depozitne pogodbe, vrednostni papirji, gotovina,…)? 
  Odgovor: Finančna konstrukcija mora biti zaprta v prijavnem listu in v finančnem delu predstavitvenega načrta. Kakršnakoli dokazila v papirnati obliki k vlogi ni potrebno prilagati. V primeru, da je vrednost investicije zelo visoka, pa lahko Sklad od podjetja zahteva, da predloži dodatna dokazila.
 16. Ali se lahko zasebni zavod prijavi na navedeni javni razpis? 
  Odgovor: Ne.
 17. Ali se lahko podjetje prijavi z več vlogami na ta javni razpis? 
  Odgovor: Vsak prijavitelj se lahko prijavi samo z eno vlogo.
Top