Tvegan kapital


 1. Kratek opis produkta
  Tvegan kapital za hitro rast mladih podjetij v okviru SPS-ovega »SKLADA TVEGANEGA KAPITALA« nudi podporo v obliki co-investment sklada tveganega kapitala ter zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). S takšnimi alternativnimi oblikami financiranja se podpirajo perspektivna, inovativna in hitro rastoča podjetja, ki prodirajo na globalne trge.
 2. Izvajalci
  Naložbe tveganega in mezzanin kapitala v podjetja izvajajo izbrane družbe tveganega kapitala (DTK), ki so vstopile v javno - zasebno partnerstvo z državo.
 3. Oblika pomoči
  Podpora, ki vam jo zagotavljajo izbrane družbe v obliki tveganega kapitala, je:
  • kapitalski vložek v podjetje (tvegan kapital in mezzanin kapital),
  • vstop v lastniško strukturo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja,
  • sodelovanje DTK pri strateških usmeritvah rasti in razvoja,
  • pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje, …).
 4. Namen produkta
  Namen produkta je:
  • razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala,
  • pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala,
  • podpora MSP s potencialom hitre rast, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.
 5. Upravičenci
   Perspektivna, inovativna ter hitro rastoča podjetja v Sloveniji, ki prodirajo na globalne trge.
 6. Maksimalna višina podpore
  Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša 1,5 mio EUR letno.
 7. Povprečna ročnost naložb
  3-7 let
 8. Postopek pridobitve
  V kolikor se produkt izvaja preko posrednikov (DTK-jev), se podrobnejši pogoji in postopki za sodelujoče zasebne DTK se določijo v javnem razpisu.

  Do leta 2015 se je podpora izvajala preko že vzpostavljenega javno-zasebnega partnerstva. Po zaključku obstoječega programa (torej po letu 2015) se načrtuje nova linija podpore s tveganim kapitalom, ki se lahko razlikuje od obstoječe izvedbe produkta v obdobju 2009-2015.

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 17/2010 z dne 05.03.2010 ter njegovih sprememb in dopolnitev v Ur.l.RS, št. 45/2010 z dne 04.06.2010:Top