Posebne spodbude


 1. Oznaka produkta
  P4L/Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov/
 2. Kratek opis produkta
  Sofinanciranje (nepovratna sredstva) za podjetja, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelav ali obdelave lesa.Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les ipd.
 3. Namen produkta
  Produkt P4L je namenjen podjetjem:
  • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki uvajajo ali povečujejo proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa
 5. Višina financiranja
  Sofinanciranje upravičenih stroškov znaša od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR
 6. Upravičeni stroški
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (programska oprema)
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene
  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni javnega razpisa.
 7. Postopek pridobitve
  Podjetje, ki se uvajajo ali povečujejo proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa se lahko prijavijo na javni razpis in pridobijo sofinanciranje (nepovratna sredstva) za rast in razvoj podjetja. Na podlagi pozitivnega sklepa s strani SPSa  podjetje prejme nepovratna sredstva.

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI RAZPIS P4L - SPODBUDE ZA RAZVOJ LESARSTVA NA PODROČJU POLPROIZVODOV

 1. V pripravi
Top