MIKROKREDITI


P7C COVID   
 1. Oznaka produkta
  P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo
 2. Kratek opis produkta 
  • ugodni neposredni BREZOBRESTNI krediti SPS-a za likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2
 3. Namen produkta
  Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za namen likvidnostnega financiranja podjetij za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
 4. Višina financiranja
  od 5.000 EUR do 50.000 EUR kredita/podjetje
  kredit predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov
 5. Skupna višina razpisanih sredstev
  25 mio EUR / za podporo okoli 750 podjetij/
 6. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije
  • ki imajo na zadnji dan mesece pred mesecom oddaje vloge zaposlenih od 5 do vključno 49 delavcev
  • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
  • ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, vendar imajo sedež podjetja ali obrata izven problemskih in obmejnih problemskih območij
  • ki imajo glavno dejavnost po SKD: I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).
 7. Vlagatelji
  Kandidirajo lahko le podjetja, ki prihajajo iz NEPROBLEMSKIH OBMOČIJ v Republiki Sloveniji - območja izven problemskih in obmejnih problemskih območij (označene s svetlo zlato barvo).

  Podjetja, ki so locirana na problemskih in obmejnih problemskih območij, bodo imela možnost za isti namen in v isti višini koristiti kredite preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS), medtem, ko bodo podjetja z manj kot 5 zaposlenimi preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) lahko pridobila mikroposojila iz sredstev Sklada skladov, ki bodo na voljo v mesecu septembru.


 8.  
 9. Ugodnosti za končne prejemnike
  Omogočiti hiter dostpo MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže v:
  • brezobrestnem kreditu,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita do 5 let,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja.
  Omogočiti MSPjem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
  Omogočiti "preživetje" oz. ohranitev poslovanja podjetij,
  Ohranitev delovnih mest.
 10. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:
  • naložbe v opredmetena sredstva (nakup nove opreme),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.
 11. Roki za prijavo
  Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer 24.08 in 09.10.2020
 12. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

  To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

  • povezave do spletnih strani:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sl,

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=sl,

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=sl)

  http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/

   

ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.


Top