KORISTNE INFORMACIJE O PRIJAVI NA RAZPISPodjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis Sklada za posamezni produkt.

Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj.

Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja.

Vsebina vloge je predstavljena v vsakem razpisu posebej, osnovna elementa sta:
 • prijavni list (dosegljiv za vsak razpis posebej v elektronski obliki na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko RAZPISI) in
 • poslovni načrt, ki ga najdete pod kategorijo POMOČ UPORABNIKOM/Pripomomoček za pripravo poslovnega načrta. S pomočjo orodja, ki je že v naprej pripravljeno lahko samostojni podjetniki in gospodarske družbe samostojno pripravijo poslovni načrt.

Potrebno je dodati še nekaj uradnih dokazil, vendar večjih birokratskih težav s pripravo vloge podjetja nimajo. Sklad zahteva le najnujnejše dokumente v povezavi z pravilnim koriščenjem nacionalnih in evropskih sredstev za podjetniški sektor.

Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za posamezni produkt, se prijavi tako, da na Slovenski podjetniški sklad pošlje uradno vlogo s pripisom “Ne odpiraj", vloga za produkt (ime produkta). Vloga mora minimalno vključevati:
 • Prijavni list za pridobivanje pomoči (prijavni list najdete pod razpisi za vsak produkt posebej, pa tudi pod rubriko PRIPOMOČI- ELEKTRONSKI OBRACI. Prijavni list lahko dobite tudi na sedežu Sklada.
 • Poslovni načrt (po želji lahko podjetniki uporabijo pripomoček za pripravo poslovnega načrta za d.o.o. ali s.p., ki je dosegljiv na spletni Sklada pod vsakim produktom posebej oz. pod rubriko POMOČ UPORABNIKOM-PRIPOMOČEK ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA NAČRTA.
 • Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita (pri produktih, ki vključujejo bančne kredite)
 • Bonitetna dokazila:
  • a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
  • b) za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave
 • Predračuni (le pri produktih za posebne spodbude)
Popolni seznam dokumentov za popolno vlogo je naveden v posameznem razpisu za vsak produkt posebej.


Top