Predstavitev sklada

Časovnica in pomembni mejniki Slovenskega podjetniškega Sklada:

 1. 1991
  Sprejetje Zakona o razvoju malega gospodarstva (zakonska podlaga za ustanovitev Sklada)
 2. 1992
  Upravni odbor Sklada sprejme Statut Sklada RS za ravoj malega gospodarstva in Vlada RS poda soglasje k Statutu Sklada
 3. 2000
  Preselitev sedeža Sklada iz Ljubljane v Maribor
  Sklad se z uveljavitvijo Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) preoblikuje v javni finančni sklad in dobi naziv Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva
 4. 2004
  Sklenitev pogodbe z Evropskim investicijskim skladom (EIF) o sodelovanju pri izdajanju garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov MSP-jem.
  Objava prvega javnega razpisa, ki je vključeval sredstva Evropskega skalda za regionalni razvoj
  Javni Sklad RS za razvoj malega gospodarstva se preoblikuje v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo s skrajšanim imenom Slovenski podjetniški sklad (Zakon o podpornem okolju za podjetništvo UL RS št. 40/2044 in Ustanovitveni akt Sklada UL RS št. 112/2004
  Pridobitev certifikata ISO 9001:2000 za sistem vodenja kakovosti pri spodbujanju malih in srednje velikih podjetij pri investicijskih vlaganjih s finančnimi produkti
 5. 2005
  Sklenitev pogodbe o sodelovanu z Evropskim garancijskim združenjem (AECM)
 6. 2006 
  Izveden pilotni projekt sodelovanja z regionalnimi garancijskimi shemami
  Ustanovitev družbe Prvi kapital d.o.o. za upravljanje in vodenje poslov javne družbe tveganega kapitala
 7. 2007
  Zakon o podpornem okolju za podjetništvo določa vsebino in možnosti izvajanja različnih oblik finančnih instrumentov ter dooča postopke pri izvajanju Skladovih aktivnosti
  Sklad postane polnopravni član Evropskega združenja garancijskih shem (AECM)
 8. 2008
  Začne veljati Zakon o javnih Skladih, ki je prinesel nekaj vsebinskih in organizacijskih novosti
  Sklad ustanovi t.i. javno družbo tveganega kapitala t.j.  Prva, družba tveganega kapitala
  Sklenitev pogobe za pridobirev pogarancije pri EIF v okviru programa za konkurenčnost in inovacije 2007-2013 (CIP 2007-2013) za obdobje treh let
  Vzpostavljen kontakt z Evropsko investicijsko banko EIB
 9. 2009
  Sprejet je bil Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v RS (PIFI)
  Podpis sporazuma z MGRT o financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v letih 2007-2013
 10. 2010
  Pridobitev dodatnih sredstev v okviru PIFI s strani MVZT in MGRT
  Likvidacije hčerinskih podjetij Prvi kapital d.o.o. in Prve, družbe tveganega kapitala d.o.o.
 11. 2012
  Idejni predlog vzpostavitve dveh novih linij lastniškega financiranja - oblikovanje sklada semenskega kapitala za izboljšanje razpoložljivosti financiranja nastajajočih in mladih, rastočih podjetij v Sloveniji ter oblikovanje sklada za konsolidacijo oz. razvojno prestrukturiranje podjetij, namenjenega klasičnim podjetjem
 12. 2013
  Priprava na novo finančno perspektivno za obdobje 2014-2020
  Navezava stikov z EVFIN (European Venture Fund Investors Network), ki združuje javne investitorje tveganega kapitala
 13. 2014
  Uvedba alternativne oblike lastniškega financiranja "Semenski kapital"
  Uvedba vsebinske podpore pri določenih produktih (coaching programi, mentorstvo,...) v sodelovanju z Iniciativo Start up Slovenija
 14. 2015
  Uspešna kandidatura SPSa v okviru programa "COSME"
 15. 2016
  Uspešna kandidatura SPSa v okviru programa "EASI"
 16. 2017
  Podpisan prvi aneks k sporazumu o pogarancijah z EIF v okviru programa EU za konkurenčnost podjetij in MSP 2014-2020 (COSME 2014-2020) za podaljšanje obdobja razpoložljivosti sredstev za eno leto in povečanje obsega razpoložljivih sredstev.
 17. 2018
  Podpisana nova garancijska pogodba z EIF v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije 2014-2020 (EaSI 2014-2020) za obdobje petih let.

 18. 2019
  Podpisan drugi aneks k sporazumu o pogarancijah z EIF v okviru programa EU za konkurenčnost podjetij in MSP 2014-2020 (COSME 2014-2020) za podaljšanje obdobja razpoložljivosti sredstev za dve leti in povečanje obsega razpoložljivih sredstev.

 
Top