Evropska sredstva

»Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske Unije v okviru poroštvenega instrumenta ustanovljenega  z Uredbo (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa za konkurenčnost podjetij in MSP-jev (COSME) (2014-2020) ter Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ustanovljenega v okviru Naložbenega načrta za Evropo.”

Opis programa "Cosme"
Sodelovanje med Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) in Evropskim investicijskih skladom (EIF) je potekalo že v okviru evropskega Programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP  Competitiveness and Innovation Framework Program) v obdobju 2007-2013. V triletnem obdobju trajanja pogarancije EIF je Sklad odobril:

  • 937 podjetij
  • v skupnem znesku 152,83 mio EUR,
  • s čemer je vzpodbudil cca. 390,00 mio EUR investicij v gospodarsko okolje.
Podjetja, ki so bila v tem obdobju upravičena do pogarancije EIF-CIP so v povprečju ustvarila 1,9 novih delovnih mest na podjetje oz. skupaj okvirno 1.780 novih delovnih mest, ter v povprečju povečala dodano vrednost na zaposlenega za 9% v treh letih po izvedeni investiciji.

Sedaj se sodelovanje nadaljuje v programu COSME, ki je nov Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014–2020 v okviru katerega je eden izmed glavnih ciljev zagotoviti boljši dostop do financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v različnih fazah njihovega življenjskega cikla. Za uresničevanje tega cilja bodo MSP-ji preko garancijske sheme SPS-a imeli več možnosti za dostop do bančnih kreditov, zavarovanih z garancijami, saj se na ravni celotne Evrope pričakuje, da bo s programom COSME podprtih med 220.000 in 330.000 MSP v skupni vrednosti med 14 in 21 mlrd EUR.

Slovenski podjetniški sklad je, kot prva javna institucija v Sloveniji uspešno kandidiral na COSME programu in dne 05.11.2015 tudi podpisal pogodbo o pridobitvi pogarancij s strani Evropskega investicijskega sklada (EIF). 

V okviru tega programa bo SPS za triletno obdobje trajanja pogodbe, zaradi pogarancij EIF-a, lahko povišal razpisane kvote. To pomeni, da bo lahko v naslednjih treh letih razpisal 180,00 mio EUR garancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bo lahko koristilo okvirno 1100 MSP-jev.

Finančne spodbude v okviru programa "COSME"
Garancije Sklada za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bodo MSP-ji najeli pri eni od sodelujočih bank, bodo s pomočjo COSME programa pomenile še lažji, hitrejši in cenejši dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do bančnih kreditov, kar se bo še posebej izkazalo pri nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju kreditov (garancija + dodatno zavarovanje max. 80% glavnice kredita), ki bremeni podjetnika.

S produkti v okviru programa COSME bodo podprta mikro, mala in srednje velika podjetja, ki ne izpolnjujejo nobenega kriterija inovativnosti (link) z max. garancijo 750.000 EUR ter dodatnim zavarovanjem v višini max. 80% glavnice kredita (ne vključujoč garancijo).

Prvi razpisi garancijske sheme SPS-a v sodelovanju s programom COSME so se začeli izvajati leta 2016 in se nadaljujejo v naslednjih treh letih oz. do porabe sredstev. Namenjeni so financiranju novih investicij, razvojnih projektov in/ali obratnih sredstev.

Za prijavo v okviru COSME programa ne bo potrebna posebna vloga! Produkt, kjer so vključene pogarancije COSME najdete tukaj.


Sporočilo za javnost s strani EIF najdete tukaj.

Medijske objave
Naložbeni načrt za Evropo


Top