O nas


 

 1. Vloga Sklada
  Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju Sklad ali SPS) je:
  • vodilni ponudnik garancij za bančne kredite in s tem spodbujanje posojilne aktivnosti MSP-jev v Sloveniji
  • osrednji ponudnik mikrokreditov za mikro in mala podjetja in zaposlene
  • sokreator start up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha zagonskih podjetij
  • ključni so-invstitor semenskega in tveganega kapitala v Sloveniji kot lastniškega financiranja za hitrorastoča podjetja
  • sokreator podpornega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji
  • povezovalec podjetniških mrež v mednarodnem okolju
 2. Oblike finančne podpore
  SPS oblikuje in ponuja finančne spodbude v obliki:
 3. Faznost finančne podpore
  Posamezni finančni produkti so prilagojeni posameznim fazam življenjskega cikla, ki so razdeljene na:

  • 1. razvojna faza: razvoj produkta
  • 2. razvojna faza: vstop na trg
  • 3. razvojna faza: hitra globalna rast
  • 4. razvojna faza: nadaljnja rast
   

 4. Dobro gospodarjenje z državnimi sredstvi 
  Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala v Sloveniji.
 5. Postopki odobravanja finančnih spodbud
  Vsi postopki odobravanja finančnih instrumentov se morajo izvajati v skladu z določili Zakona o podpornem okolju za podjtništvo. Ti postopki pa določajo, da se vse spodbude Sklada izvajajo preko javnih razpisov. 
 6. Elementi državnih pomoči v finančnih instrumentih 
  Vsi finančni instrumenti so preko Sklada ponujeni pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja trg, ker vključujejo elemente državnih pomoči in zato predstavljajo cenejši finančni vir za končne koristnike kot bi jih prejeli na trgu. Zato morajo biti vsi finančni instrumetni skladni s pravili državnih pomoči, ki veljajo za Slovenijo in vse ostale članice Evropske unije. Top