Objave Kataloga Informacij Javnega Značaja:

1. Osnovni podatki o katalogu: 
Naziv organa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Odgovorna uradna oseba: mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica
Datum prve objave kataloga: 19.01.2007
Datum zadnje spremembe: 4.2.2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si
Druge oblike kataloga: fizična oblika kataloga, dostopna na sedežu Sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Splošni podatki o organu: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, Maribor tel.: 02/234-12-60 fax: 02/234-12-82 email: info@podjetniskisklad.si internet: www.podjetniskisklad.si
Kratek opis delovnega področja organa: Kratek opis delovnega področja organa: Slovenski podjetniški Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. 

Sklad sledi razvojnim strategijam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije ter je usmerjen v izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja. S podpiranjem inovativnosti, novih investicij v človeški in tehnološki potencial Sklad dosega hitrejši razvoj in oblikuje podjetnejše poslovno okolje. 

Pričakovan rezultat intenzivnejših raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v MSP- je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter izboljšanje človeškega kapitala. Skladno s sprejeto Poslovno politiko je vizija Sklada delovati kot učinkovita nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja rast in razvoj tržno uspešnejšega podjetništva ter izboljšuje strukturo slovenskega gospodarstva. 

Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenski podjetniški sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področju: 
• zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij, 
• zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in garancijami, 
• spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. 

Sklad skrbi, da so državne pomoči razporejene po vseh življenjskih fazah razvojnega ciklusa podjetij, tako od zagonske faze kot do faze nadaljnje rasti in razvoja. Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala v Sloveniji.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Sektor državnih pomoči
Sektor za finance
Sektor za splošne zadeve in razvoj
Organigram organa Priloga št. 1
b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba: mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica
- tel. (02) 234-12-60,
- email: info@podjetniskisklad.si

Mateja Krajnc
- tel. (02) 234-12-51,
- email: info@podjetniskisklad.si
c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Državni predpisi • Zakon o javnih skladih (Ur. I. RS št. 77/08)
• Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. I. RS št. 102/07 in 57/12)
• Zakon o družbah tveganega kapitala (Ur. l. RS št. 92/07 in 57/09)
• Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur. I. RS št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09)
Predpisi EU • Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (Commission regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises) 
• Uredba komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10 marec 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitve Uredbe (ES) št. 1145/2003 
• Uredba Evropske komisije št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri de minimis pomoči z dne 15. december 2006 (Uradni list Evropske unije L 379/5) 
• Uredba Evropske komisije št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja in Uredba komisije št. 1976/2006 glede podaljšanja uporabe obdobij 
• Uredba Evropske komisije št. 1628/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri državni regionalni pomoči za naložbe 
• Priporočilo Komisije (ES) 2003/361/ES z dne 6. maj 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, Ur.l. RS 124/2003 z dne 20.05.2003, str. 36 
• Smernice skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (2006/C 194/02) 
• Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.06.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Ul L, št. 210 z dne 31.07.2006, str. 25) 
• Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05.07.2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ul. L., št. 210 z dne 31.07.2006, str. 1) 
• Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
• Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktober 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru izvajanja razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov – prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 
• Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02) 
• Uredba Komisije (ES) št. 1976/2006 o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, oktober 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede podaljšanja obdobij uporabe 
• Uredba komisije (ES) št. 364/2004 o spremembi uredbe št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (Ur.l. RS L 063, z dne 28.02.2004) 
• Uredba sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21.06.1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih, Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) 
• Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL l, št. 371 z dne 27.12.2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 (Ur. list RS št. 41/07), uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24.10.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij
d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov /
e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov · Programu ukrepov za spodbujanje gospodarstva (Paket št. 3), sprejet na 29. seji Vlade RS, dne 13.9.2012, sklep št. 30000-5/2012/15; 
· Nacionalni reformni program 2011 – 2012; 
· Europa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
· Ukrepi države za blažitev posledic gospodarske krize (sprejeti na Vladi RS dne 18.12.2008 in 19.02.2009); 
· Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja (sprejet na Vladi RS dne 06.05.2010); 
· Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013); 
· Poslovna politika Sklada za obdobje 2009 – 2013, ki jo je Vlada RS sprejela na 39. redni seji dne 30.7.2009; 
· Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji - PIFI za obdobje 2009 – 2013, ki ga je Vlada RS v osnovni verziji sprejela s sklepom št. 30200-2/2009/5 na svoji 50. redni seji dne 22.10.2009, ter njegove spremembe in dopolnitve v letih 2010, 2011 in 2012.
f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Postopki dodelitve sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja, ki se izvajajo skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo.
g. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Seznam vsebinskih sklopov /
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

  • dostop preko spleta: www.podjetniskisklad.si
  • fizični dostop: na sedežu Sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor.
  • Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
  • Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova pa se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Za ustno se šteje tudi zahteva, podana po telefonu.
  • Prosilec ima pravico dobiti od Sklada informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.
  • Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračuna.
  • Na pravno varstvo, ki ga predpisuje zakon, se lahko prosilec sklicuje samo, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
4. Stroškovnik in cenik

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja - priloga št. 2
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja Prejemniki državnih pomoči

Maribor, 4.2.2013
mag. Maja Tomanič Vidovič direktorica
priloga št. 1 – ORGANIGRAM ORGANA
priloga št. 2 – CENIK

Top