Novice

Vabimo vas na spletni seminar, na katerem bomo razpravljali o pomenu digitalne transformacije podjetij in novih potrebah trga pametne proizvodnje, ki so se pojavile kot posledica pandemije COVID-19. Osredotočili se bomo na možnosti povezovanja slovenskih visokotehnoloških podjetij  s srbskimi, katerih sodelovanje se lahko vzpostavi preko prenosa znanja, izkušenj in tehnologij, ter se tako okrepi mednarodno razvojno sodelovanje na področju digitalizacije in pametnega proizvodnega sektorja.
Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije) in BTC d.d. (BTC Innovation Center) želimo tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim organizacijam, zato bo DIGITALNO RAZSTAVIŠČE - Tehnologija za ljudi v BTC City Ljubljana med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2021  ponudilo številne priložnosti za sodelovanje.
Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov! Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto. 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 12.02.2021 v Uradnem listu RS št. 21/2021 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala tržne produkte na trg.
V času negotovosti je vsakršno poslovanje oteženo,še posebej nepredvidljivi pa so lahko finančni tokovi.Tako je ogrožena tudi likvidnost večine podjetij v COVID-19 krizi, ki je domala zaustavila poslovanjemnogih podjetij. Praktično vsaka panoga se je znašla pred velikim izzivom – kako poslovati v času, ko ljudje ostajajo doma, zanesti pa se ne morejo niti na svoje partnerje in dobavitelje. Sprejemati je potrebnotežke odločitve, saj je potrebno priskrbeti zadostnozalogo sredstev za plačevanje vseh obveznosti, ki nastanejo v podjetju. Kljub temu, da je poslovanje podjetij v veliki meri obstalo ali je mnogo manjše,so namreč mnogi fiksni stroški še vedno prisotni.
Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. SID banka pa bo izvedla navedeno vplačilo, ko bo Sklad skladov prejel ta EU sredstva (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).
Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi še vedno lahko prejmejo preko Slovenskega podjetniškega sklada nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR/podjetje.  V okviru javnega razpisa: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. – P4L 2020 lahko na ta način sofinancirajo upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %, kar  bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.
Na javni poziv se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra lani. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih - podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.Več o javnem pozivu in prijava na tem linku: https://www.ozs.si/maske
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je od začetka COVID-19 krize pomagal čez 8.000 podjetjem, od tega direktno s COVID spodbudami preko 6.000 podjetjem z 163 mio EUR. V letu 2021 se ta pomoč nadaljuje, za številna mala in srednja podjetja bo velik izziv zagotavljanje likvidnosti. Pri tem bo pomembno vlogo odigral zopet SPS ter svoj program pomoči za leto 2021 še razširil. Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos skupno z okoli 280 mio EUR podprl okoli 7.100 MSP-jev, vložena sredstva pa bodo spodbudila za okoli 422 mio eur novih investicij. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 leti, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov. Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za  investicije v novo tehnološko opremo, nakupu strojev, opreme, investicijam na področju čiste energije ter ostalim različnim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki podjetjem in obrtnikom zagotavlja uspešen nastop na trgu.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. OZS bo razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.
Top