Novice

Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni potencialno tudi novi produkti.

Sklad bo informacije v zvezi z ukrepi  objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto. 

 

Zaradi reorganizacije dela in usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na  ukrepe blažitve posledic koronavirusa, vas vljudno prosimo, da vsa vprašanja v zvezi z aktualnimi razpisi in v zvezi z obstoječimi pogodbenimi obveznostmi, ki jih imate s Skladom,  pisno pošjete na info@podjetniskisklad.si, saj na telefonske klice zaradi preobremenjenosti linij in zaradi reorganizacije samega dela v tej fazi ne moremo v sproti odgovoriti. Na vsa vprašanja dobite odgovor v najkrajšem možnem času (predvidoma še isti dan).

______________________________________________________________________________________________________________________________
V nadaljevanju INFORMATIVNO in TEKOČE navajamo ukrepe SPSa. Konkretni pogoji bodo določeni v posameznem razpisu ali drugem ustreznem pravnem aktu. 

     
Objavljeno: 31.03.2020
 

Vezano na Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), Slovenski podjetniški sklad sporoča vsem upravičencem, ki imajo bančne kredite zavarovane z garancijo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, pridobljeno na podlagi javnih razpisov P1 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v preteklih letih, da v kolikor banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obvestnosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev v skladu z določbami in pogoji Zakona o interventnem ukrepu plačila obveznosti kreditojemalcev in rok odplačila kredita za čas trajanja odloga, se veljavnost garancije podaljša za čas trajanja odloga plačila. 

To pravilo velja za vse kredite, tudi tiste, ki imajo že sedaj 10 letno ročnost. 

Postopek se uredi fazno. Prvi korak je odobritev odloga in podaljšanje rokov kreditojemalcu, ki ga uredita kreditojemalec in banka. V drugem koraku sodelujoča banka pridobi soglasje Slovenskega podjetniškega sklada, ki izda dodatek k obstoječi garanciji Sklada. 


Objavljeno: 17.03.2020

  a8

Slovenski podjetniški sklad vsem prejemnikom garancij za bančne kredite Slovenskega podjetniškega sklada (po razpisu P1 -Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere) sporoča, da v  času, ko se s skupnimi močmi trudimo preprečevati širjenje virusa in delamo z omejenimi resursi, je sodelujočim bankam dal soglasje, da ob morebitni potrebi po spremembah kreditno garancijskih pogojev za že odobrene kredite omogočijo dodatni moratorij za dobo do 6 mesecev,  pri tem pa ostane datum zaključka kredita nespremenjen. V ta soglasja ne sodijo spremembe zavarovanja. Vse ostale spremembe kreditno garancijskih pogojev, ki bodo podjetjem v pomoč pri vzpostavitvi normalnega poslovanja, bomo reševali individualno, po umiritvi nastale situacije.


Objavljeno: 17.03.2020

  A7

Slovenski podjetniški sklad vsem kreditojemalcem, ki imajo odprte neposredne mikrokredite na Slovenskem podjetniškem skladu sporoča, da bo zaradi posledic epidemije Koronavirusa  po obdobju izrednih razmer, na podlagi pregleda neplačanih obrokov, z njimi pisno dogovoril nov način odplačila zapadlih obveznosti in sicer na način odobritve dodatnega moratorija na obroke glavnice kredita za dobo od 3 do 6 mesecev.


     Objavljeno: 11.03.2020
  A6

Pri javnem razpisu P4D 2019 - 2023 Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad ukinja dva bližnja roka za oddajo vloge (in sicer rok 01.04.2020 in rok 01.06.2020) prav tako zaradi aktivnosti, ki so vezane na blažitev posledic koronavirusa. Rok za oddajo vloge za leto 2020 pri omenjenem javnem razpisu je 01.09.2020


      Objavljeno: 11:03:2020
A5
  • točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega v javnem pozivu.

Spremeni se tudi :

  • točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv

Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika. Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.

  • točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev

Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se upošteva datum prejete pošte na Sklad.

  • u7  
         Objavljeno: 11:03:2020
 

Slovenski podjetniški sklad zaradi izrednih razmer in reorganizacije delovnih procesov ter usmeritve velike večine aktivnosti vezanih na ukrepe blažitve posledic koronavirusa začasno zapira naslednje vavčerje:

  • VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
  • VAV-8 – Vavčer za digitalni marketing,
  • VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije.

        Objavljeno: 11:03:2020
30.03 3  

        Objavljeno: 11:03:2020
u2  


       Objavljeno: 11.03.2020
P7C1
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________
Sklad bo ravno tako vse nove informacije ter informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani ter prijavljene uporabnike e-novic obveščal z neposredno elektronsko pošto.

Prijave na e-novice so možne preko prijave z vpisom podatkov v obrazec, ki se nahaja na osnovni strani Slovenskega podjetniškega sklad.


 Top