Novice

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, na osnovi katerega je SPS pridobil 28 milijonov evrov iz Sklada skladov in na ta način postal  posrednik mikroposojilne linije za MSP v okviru Sklada skladov.  Cilj SKLADA SKLADOV je, da vašemu podjetju olajšamo financiranje vsakodnevnega poslovanja. Več o Skladu skladov lahko preberete tukaj. 


Skupno bo do leta 2023 preko SPSa na voljo 42 milijonov evrov finančnih spodbud v obliki mikroposojil, katere mora SPS posredovati samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem ter zagonskim (»start-up«) podjetjem. Podrobni pogoji so razvidni iz razpisa P7, ki ga je SPS že objavil tudi na svoji spletni strani. V odvisnosti od dinamike in potreb po dodatnih sredstvih je dana tudi možnost povečanja sredstev.

Ta oblika financiranja nudi poleg ugodne obrestne mere tudi daljšo ročnost (do 5 let), moratorij na odplačilo glavnice (do 2 1/2 leta) ter nižje pogoje zavarovanja. Vrednost kredita lahko znaša od 5.000 € do 25.000 €, financira pa se lahko 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva ter stroške materiala, trgovskega blaga, stroške storitev in dela.

Javni razpis P7 - MIKROKREDITI 2019 in pogoje razpisa najdete na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/neposredni-krediti-za-mikro-in-mala-podjetja-p7

 

 


Top