Novice

Opis produkta Razpisi Oznaka produkta P2L/ Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa/ Namen produkta Namen javnega razpisa je spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na ravzoju in komercializaciji proizvodvov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvanjanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu v krožno gospodarstvo.  Končni prejemniki na razpis se lahko prijavijo podjetja, delujoča na področju lesarstva, ki so bila registrirana od 1.1.2016 do 14.04.2017 Ugodnosti za končne prejemnike spodbuditi rast na področju rabe lesa, izboljšanje finančnega položaja, prvi prodor na trg. Upravičeni stroški stroški materialnih naložb, obratni stroški, stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti, prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek.  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P2L. Postopek pridobitveMlado podjetje, ki izpolnjuje pogoje navedene v javnem razpisu Sklada, se prijavi na javni razpis. V primeru pozitivne ocene Sklada podjetju odobri spodbudo za zagon podjetja. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Opis produkta Razpisi Najpogostejša vprašanja   Oznaka produkta P2R /Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020 - 2021/ Namen produkta Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih VlagateljiPROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO so: območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA so: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. Skupni obseg razpisanih sredstev2,9 mio EUR za leti 2020 in 2021 Višina in oblika financiranja do 40.000 EUR nepovratnih sredstev/podjetje Doba financiranjaIzplačilo v dveh tranšah v obdobju dveh let 1. TRANŠA: do največ 15.000 EUR do 30.10.2020 2. TRANŠA do največ 25.000 EUR do 30.10.2021 Podjetja morajo za izplačilo posamezne tranše dosegati mejnike, ki so natančno opredeljeni v javnem razpisu (zaposlitve, prihodki, komercializacija, ustvarjanje prihodkov, itd.) Upravičenci/ciljne skupine mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge in so.p., ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu) registrirana od 1.1.2019 do 16.03.2020 Ostali pogoji vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo vlagatelj mora v vlogi opredeliti v katerem problemskem območju se bo izvajala aktivnost po oddaji vloge sprememba problemskega območja ni dovoljena Merila za ocenjevanje vlog Povečanje števila zaposlenih Inovativnost Reference in zaposlenost lastnikov v podjetju Trajni učinek storitve/izdelka Vključenost v obstoječe oblike podjetništva   1.    Ali prav razumem, da se za leto 2018 kot upravičeni stroški štejejo vsi stroški, ki nastanejo v obdobju med 1.1.2017 in 30.9.2018 (tudi če so nastali pred objavo razpisa – npr. nakup stroja v aprilu 2017, stroški dela osebe, ki je zaposlena od 1.5.2017 naprej, …), za leto 2019 pa med 1.10.2018 in 30.9.2019? ODG: Pravilno razumete. Za uveljavljanje teh stroškov mora podjetje razpolagati s tremi ponudbami pridobljenimi v času izbire (opreme, izvajalca storitve). Za zaposlene slednje ne velja, morali pa so delati na operaciji in bili zaposleni po 1.1.2017. Štejeta največ dva na novo zaposlena po 1.1.2017, pri čemer mora iti za povečanje števila zaposlenih, ne zgolj za zamenjavo. 2.    Podjetje dobi pri merilu 4. 10 točk, če je en lastnik podjetja zaposlen v podjetju ob oddaji vloge. Če se lastnik podjetja zaposli v podjetju oktobra 2017, se ta njegova zaposlitev šteje tudi pri kriteriju 3.? ODG: Da, v kolikor velja, da je redno zaposlen za polni delovni čas[1] v podjetju – vlagatelju ob oddaji in obravnavi vloge in ima ustrezne reference/znanja s področja razvoja/področja prijavljenega projekta, pridobi točke pri obeh merilih. Seveda mora iti za povečanje števila zaposlenih, ki se bo ohranilo še do 31.12.2022. 3.  Dne 1.9.2017 sem začela z opravljanjem dejavnosti – NOTARIAT v Mariboru. Odgovarjam tako kot s.p., enako se vodi računovodstvo. Zanima me, ali lahko kot notarka kandidiram na razpis? ODG: Na razpisu lahko kandidirajo zgolj oblike podjetij navedene v točki 3. Ciljne skupine / upravičenci in sicer: »Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.«Kot notarka ne morete kandidirati na razpisu. 4.     Ali obstaja kaka omejitev, da na razpis kandidira novo podjetje, katerega lastnik ima v lasti že eno podjetje, v katerem pa je zgolj 10% lastnik? ODG: Takšna omejitev ne obstaja. 5.  Ravnokar sem izvedel, da so na voljo evropska sredstva za zagon podjetja. Prebral sem javni razpis, ter nisem najbolj prepričan, če sem upravičen do njih. V točki 2.3 Regija izvajanja je spodaj link razdelitve občin, v kateri je tudi moja občina, in sicer občina Šmarje pri Jelšah. V točki 3 pa moje občine ni. Lepo prosim če mi lahko poveste, če je možno zaprositi za evropska sredstva ali ne.ODG: V preglednici so navedene vse slovenske občine in njihova porazdelitev po regijah. Merodajna za prijavo na razpis pa je točka 3 besedila javnega razpisa. Podjetja iz občine Šmarje pri Jelšah niso upravičena do prijave na ta javni razpis. 6.  Ali je do sredstev iz tega razpisa upravičena tudi poslovna enota podjetja, ki je registrirana in poslovno deluje na področju  Maribora, podjetje samo pa ne (ima sedež v Celju). ODG: To podjetje ni upravičeno do prijave na javni razpis, saj ne izpolnjuje pogoja iz točke 2.3 (drugi odstavek) in točke 3. Podjetje mora imeti sedež in izvajati aktivnosti operacije v enem izmed problemskih območij. 7.  Ali Vikend želim preurediti v apartma za oddajo v najem. Potrebna bi bila dogradnja prostorov in ureditev čistilne naprave, ker mestne kanalizacije ni. Ali je možno pridobiti sredstva tudi za gradnjo?ODG: Sredstva razpisa niso namenjena sofinanciranju stroškov gradnje. Gre za neupravičen strošek. V takem primeru prijava na razpis ni upravičena. 8.  Se na razpis lahko prijavi samostojni podjetnik, ki je odprl podjetje v tem mesecu ampak je zaposlen za polni delovni čas v drugem podjetju ampak vseeno namerava zaposliti dva delavca.ODG: Lahko.[1] V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih glede socialnih in drugih pravic, da delajo krajši delovni čas in so izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.
L – TEK ELEKTRONIKA Podjetje L-TEK d.o.o. se ukvarja z razvojem in proizvodnjo elektronskih modulov ter elektromehanskih elementov za elektronsko industrijo. Ustanovljeno je bilo v letu 1994. Ustanovitelj in lastnik podjetja je g. Radko Luzar. Člani kolektiva so visoko motivirani, usposobljeni in izkušeni.Podjetje investira celotni dobiček v razvoj, znanje, zaposlene ter v posodabljanje proizvodne opreme. Razvoj in proizvodnja sta izvozno naravnana. Večina izdelkov je delno ali v celoti razvitih v lastnem razvojnem oddelku v sodelovanju z domačimi ter tujimi strokovnjaki. Film (https://www.youtube.com/watch?v=UiT-VyZJN78) GROSIST d.o.o. Podjetje GROSIST PRO d.o.o ji bilo ustanovljeno z namenom ponuditi slovenskemu tržišču visoko kvalitetne proizvode za sladoledarstvo in slaščičarstvo. Podjetje ponuja tudi celoten program strojev za proizvodnjo sladoleda, vitrin ter ostalo gostinsko opremo. Njihovo vodilo je biti korak pred konkurenco ter pripravljati vedno boljše ter inovativne slaščice. OSNOVNI PODATKI PODJETJA Ustanovitelj - Aljoša Delfar in Tadej Gril Leto ustanovitve - 2010 (že več kot 5 let) Spletna stran - www. grosist.si 1. RAZVOJ PODJETJA IN POLOŽAJ NA TRGU Podjetje Grosist izdelke in storitve ponuja izključno na domačem tržišču. Podjetje konstantno raste s tem pa tudi kvaliteta njihovih storitev. Usmerjeni so v vrhunsko slaščičarstvo zato sodelujejo z najboljšimi slaščičarnami, sladoledarnami in kavarnami. Podjetje zaposluje 9 ljudi ter ima 2,3 mio EUR prihodka. 2. FINANČNA SREDSTVA SKLADA Podjetje je v letu 2013 pridobili Garancijo Sklada za klasične kredite s subvencijo obrestne mere. To je podjetju veliko pomenilo, saj so bili v fazi nakupa novega poslovnega prostora, ki je povečala njihovo konkurenčnost in pripomogla k celovitejši ponudbi njihovega podjetja. Slovenski podjetniški sklad nam je bistveno pripomogel k uresničitvi naših cilje.
HOMEOGARDEN HomeOgarden d.o.o., je mlado slovensko Starup podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo inovativnih okolju prijaznih rešitev za dom in vrt. V dveh letih od ustanovitve podjetja smo razvili inovativni sistem organskega trajnostnega vrtnarjenja brez, ki vključuje preko 35 inovativnih izdelkov. Ključna usmeritev podjetja je razvoj izključno naravnih in okolju prijaznih rešitev za dom in vrt, zato je naš slogan: »Ustvarjamo naravno okolje«. Produkti podjetja so razdeljeni v tri glavne skupine, in sicer: Homeopatska Lekarna za rastline, Sistem organskih gnojil in substratov Organski izbor za rastline in Prva pomoč proti glodavcem z naravnimi, inovativnimi izdelki za zatiranje škodljivcev. OSNOVNI PODATKI PODJETJA USTANOVITELJ – Aleš Pfeifer, Vesna Hočevar LETO USTANOVITVE –2012 IZDELEK - Ekološke in homeopatske storitve za dom in vrt VKLJUČENOST V PROGRAME – Inciativa Start:up Slovenija SPLETNA STRAN – http://homeogarden.com/ MOTO - Ustvarjamo naravno okolje http://www.homeogarden.com/About/Media 1. RAZVOJ PODJETJA IN POLOŽAJ NA TRGU Podjetje HomeOgarden d.o.o., je le nekaj mesecev po ustanovitvi slovenskemu tržišču predstavilo svojo prvo blagovno znamko Lekarna za rastline, ki sta jo konec leta 2013 dopolnili še dve blagovni znamki Organski izbor za rastline in Prva pomoč proti glodavcem. V letu 2014 so razširili prisotnost na slovenskem tržišču, kjer so trenutno prisotni na več kot 90% prodajnih mest (Merkur, Bauhaus, MTehnika, Baumax, Kalia, Interspar, Tuš, Mercator, Petrol,…). Že v letu 2014 so vstopili tudi na avstrijski in hrvaški trg, kjer večji prodor načrtujejo predvsem v letu 2015, saj sklenili sodelovanje z največjimi podjetji na omenjenih tržiščih (Unser Lagerhaus, Pevec). Ciljna tržišča podjetja HomeOgarden poleg omenjenih dveh predstavljajo predvsem razvite zahodne države z visoko stopnjo okoljske ozaveščenosti prebivalstva (Nemčija, Švica, Skandinavija). V letu 2016 pa načrtujejo predvsem utrditev svoje prisotnosti na avstrijskem in hrvaškem tržišču ter vstop na tržišče Nemčije in severne Italije. 2. FINANČNA SREDSTVA SKLADA Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada so v okviru financiranja inovativnih tehnoloških podjetij, podjetju HomeOgarden d.o.o., omogočili izredno hiter razvoj podjetja, razvoj novih inovativnih izdelkov ter utrditev blagovne znamke na slovenskem tržišču. Podjetje je preko Slovenskega podjetniškega sklada prejelo subvencije za zagon inovativnih tehnoloških podjetij (P2) ter garancijo sklada za bančne kredite za inovativna tehnološka podjetja. 3. NAČRTI PODJETJA Dolgoročni cilj podjetja HomeOgarden je postati eden vodilnih evropskih ponudnikov okolju prijaznih rešitev za vrt in dom, kar bodo dosegli z intenzivnim marketingom, prodajo in razvijanjem novih inovativnih ekoloških produktov. Svojo nadaljnjo rast načrtujejo financirati skoraj izključno iz rednega poslovanja, svoje izdelke pa nameravajo tržiti še poleg Avstrije in Italije še v Nemčijo in Švico. Trenutna dinamika razvoja podjetja, odzivi vodilnih podjetij v panogi in na koncu odličen odziv potrošnikov dokazujejo uspešnost njihove strategije razvoja podjetja in programov ter učinkovitosti njihovih izdelkov. 4. ZAKAJ START UP PODJETJE? O lastnem podjetju sta ustanovitelja razmišljala že dlje časa. Kot izkušena strokovnjaka iz panoge sta že dlje časa opazovala nove trende na področju vrtičkarstva (nove okolju prijazne rešitve, spremenjene navade potrošnikov, spremembe zakonskih regulativ) ki močno spreminjajo dosedanje tržišče izdelkov za vrt. Ker tudi sama verjameva v pozitiven odnos do narave in se kot strokovnjaka zavedava vseh nevarnosti uporabe kemičnih sredstev se je ideja o lastnem podjetju ob upoštevanju zgornjih sprememb nakazovala sama po sebi. V letu 2012 je ideja dozorela, izdelki naše prve blagovne znake Lekarna za rastline pa so že prestali uradna testiranja. Splet okoliščin in naraščajoča kriza sta pomenila prelomni trenutek glede končne odločitve o ustanovitvi podjetja. ASCALAB d.o.o. Podjetje ASCALAB d.o.o. je ponudnik raziskovalnih, svetovalnih in razvojnih storitev na naravoslovnem področju in kot tako združuje poglobljena znanja pridobljena na podlagi večletnih izkušenj na področju elektrotehnike in računalništva. Največ ekspertize imajo na področju varovanja, zaščite in prenosa podatkov. Njihove rešitve so namenjene širokem spektru uporabnikov, v zdravstvu, farmaciji, v sistemih za video nadzor, in vse več za razvoj različnih aplikacij za pametne naprave (telefone, tablice). OSNOVNI PODATKI PODJETJA USTANOVITELJ – Predrag Krstič LETO USTANOVITVE – 2012 IZDELEK - spletna aplikacija VKLJUČENOST V PROGRAME- Go Global, CEED SPLETNA STRAN – www.ascalab.com Dodajmo video podjetja (v prilogi) 1. RAZVOJ PODJETJA IN POLOŽAJ NA TRGU Projektna ekipa je začela delovati spomladi leta 2012 kjer se je razvila ideja varnega prenosa podatkov. Podjetje je bilo ustanovljeno decembra 2012. Od takrat naprej je podjetniški tim skupaj začel dosegati zastavljene cilje. Do sedaj se je izkazal nemški trg kot najbolj obetaven za tovrstne rešitve. Testno rešitev so predstavili tudi njihovim partnerjem v Angliji in ZDA. Belgijski partner pa je skupaj z njimi postavil aplikativni model storitve KidTrust. 2. FINANČNA SREDSTVA SKLADA S strani Slovenskega podjetniškega sklada je podjetje pridobilo subvencijo za zagon inovativnega podjetja. Sredstva so namenili za nabavo opreme za razvoj tehnologije, izobraževanje, zaposlili so tudi dva inženirja v razvoju, nekaj stroškov pa so namenili tudi operativnim stroškom. Do konca leta 2015 načrtujemo še dve novi zaposlitvi, eno na področju razvoja in eno na področju prodaje in vzdrževanja strank. 3. NAČRTI PODJETJA Kratkoročni plan podjetja je začetek aktivne prodaje končne aplikacije. V prvi polovici leta 2015 se prične aktivna prodaja spletne aplikacije na podlagi katere načrtujejo trikratno povečanje prihodkov ter dodatno zaposliti 2 delavca - na področju razvoja. Ravno tako pa želijo produkt predstaviti na IT konferencah, s pomočjo katerih bi lahko prišli hitreje do potencialnih kupcev in začeli osvajati evropske trge. Kot visoko tehnološko podjetje se zavedajo tehnične dovršenosti produkta zato nameravajo za večjo možnost uspeha na trgu še posebej vlagati v marketinške dejavnosti. 4. ZAKAJ START UP PODJETJE? Podjetniški tim je podjetje ustanovil z željo in odločnostjo, da iz ideje ustvarijo nekaj novega. SAFE COVER SAVE COVER je inovativno visoko tehnološko podjetje, ki deluje na področju prehrambne industrije. Pod blagovno znamko SafeCover podjetje razvija, proizvaja in trži spekter proizvodov – zaščitnih pokrovčkov za pločevinke. FINANČNA SREDSTVA SKLADA Sredstva Slovenskega podjetniškega Sklada so porabili za izdelavo orodij, predvsem za brizganje plastike za razvoj končnega izdelka SAVE COVER RESEAL, nekaj sredstev pa so namenili tudi za promocijo in razvoj izdelka.« OSNOVNI PODATKI PODJETJA USTANOVITELJ – Perhoč Polona, Gospodjinački Marko LETO USTANOVITVE – 2013 VKLJUČENOST V PROGRAME – Go global Slovenia SPLETNA STRAN – www.safecover.eu MOTO - Start up podjetnik ima priložnost ustvariti nekaj inovativnega in na tem področju tudi uspeti. Film (ga še nimamo) PONIKA D.O.O. V Poniki, raziskave in razvoj, d.o.o., razvijajo tehnologijo za »high-tech« zeleno kmetovanje: akvaponske sisteme za hkratno pridelavo zelenjave in rib. Za gojenje rib ne potrebujejo vodnega vira, temveč lahko te samo-očiščevalne ribogojnice postavijo kjerkoli, napajajo se z deževnico in v zaprtem sistemu omogočajo gojenje tujerodnih rib. Količina tako pridelane zelenjave je tudi več kot 10x večja, poraba vode pa do 90 % manjša, kot pri zemeljski pridelavi. Ponujajo franšizni sistem združevanja komercialnih akvaponskih pridelovalcev, kjer pridobite akvaponsko tehnologijo, vzdrževanje sistema in prodajo pridelka pod skupno blagovno znamko ponnod. OSNOVNI PODATKI PODJETJA USTANOVITELJ – Matej Leskovec, dr. Vesna Miličic, dr. Maja Turnšek Hančič, ArtGraf d.o.o. LETO USTANOVITVE – 2013 IZDELEK - akvaponskI sistemI za hkratno pridelavo zelenjave in rib VKLJUČENOST V PROGRAME – CEED Go2market, CEED Growth, Reinovator Akademija, BENISI program, Vienna Impact Hub SPLETNA STRAN – www.ponnod.com MOTO - Revolucije so pomembne –še posebej zelene! Pri komercialnih akvaponskih sistemih ponnod se usmerjajo v tri segmente: Sezonska pridelava: primerna za pridelovalce brez dodatnega vira toplote, Celoletna pridelava: odpadna toplota, geotermalna toplota. Zelena in trajnostna usmeritev je izkoriščanje odpadne toplote (npr. bioplinarn, pekarn, pivovarn ipd.), s čimer občutno znižamo stroške zimske pridelave, Revitalizacija ribogojnic: ribogojnicam dodajo recirkulativni del sistema, na katerem raste zelenjava, s tem si izboljšajo kvaliteto vode, ribjo hrano pa porabijo tudi kot hranila za rastline in tako čez sezono pridobijo nov prihodkovni kanal. Dodan kratek filmček (imamo posnetek). 1. RAZVOJ PODJETJA IN POLOŽAJ NA TRGU V tem obdobju je podjetje osredotočeno še na slovenski trg, imajo pa že tudi povpraševanja iz tujine, ki jih lahko uresničijo po zaključku razvoja tehnologije in poslovnega modela. Trenutno s prvimi kupci testirajo prvi komercialni sistem ponnod prime. Gre za največji akvaponski sistem v osrednji in vzhodni Evropi: 400 m2 velik komercialni sistem v Prekmurju, ki služi tako kot tehnološki prototip, kot poslovni test predvidenega povračila investicije. Prav tako so razvili pasivni hišni sistem ponnod solar. Prototip stoji v Ljubljani, namenjen je za domačo pridelavo in uspešno nadomešča hišni vrt, saj ga je možno postaviti kamorkoli, npr. na streho garaže, ter omogoča domačo pridelavo lastne zelenjave in rib. 2. FINANČNA SREDSTVA SKLADA S strani slovenskega podjetniškega sklada je podjetje pridobili subvencijo za zagon inovativnega podjetja. Sredstva pa so bila namenjena predvsem za razvoj podjetja: deloma za plače vodje razvoja, večinoma pa za materialne stroške postavitve obeh prototipov, tako komercialnega sistema ponnod prime, kot hišnega sistema ponnod solar. V letu 2013 je podjetje doseglo 6.027 EUR čistih prihodkov od prodaje, zaposlovalo pa je 1 osebo. 3. NAČRTI PODJETJA Rast načrtujejo s širitvijo v osrednjo in vzhodno Evropo. Zaposlovati nameravajo predvsem visoko izobražene mlade ljudi iz področja inženiringa, biotehnologije in marketinga, za delo v sistemih (vzdrževanje in pobiranje pridelka) pa planirajo sodelovanje s socialnimi podjetji, saj je bilo ugotovljeno, da delo z zelenjavo in ribami pomirja in blagodejno vpliva na ljudi, ki se težko soočajo s stresom. Njihovi cilji so trije: zeleno zaposlovanje, povečevanje lokalne samooskrbe, izboljšanje kvalitete hrane. Čez nekaj let se vidijo kot uspešna mreža akvaponskih pridelovalcev, ki je s skupnim nastopom na trgu zmožna konkurirati velikim pridelovalcem iz Španije, Nizozemske in Italije in je zmožna krajšati trgovsko verigo ter večino pridelanega prodati neposredno kupcem na lokalnih trgih. 4. ZAKAJ START UP PODJETJE Podjetje so ustanovili trije mladi visoko izobraženi, ki jih je v prvi vrsti združevalo iskanje novih rešitev za kvaliteto in družbeno odgovornost hrane, ki pristane na naših krožnikih. Za poslovno pot pa so se odločili vsak iz svojih razlogov. Dr. Vesna Miličić, direktorica, v ponnodu vidi predvsem delo na obljubi iskanja zelenih delovnih mest in usmeritev v smeri okoljevarstva, iz katerega je doktorirala. Matej Leskovec, vodja razvoja, akvaponiko spoznava že od njenih povojnih dni in se je z idejo razvijanja akvaponskih sistemov začel poigravati še v študijskih časih ter je zaradi ljubezni do akvaponike celo presedlal med študijskimi smermi. Dr. Maja Turnšek Hančič pa je akvaponiko spoznala še kot navdušena akvaristka ter v njej uvidela priložnost, da marketinška znanja uporablja na ideji, v katero res verjame in tako gradi podjetje vse od začetne točke ter soodloča z ljudmi, ki imajo enake vrednote in vizijo. AVENTA PLUS d.o.o. AVENTA PLUS d.o.o. je tehnološko start up podjetje in se ukvarja z razvijanjem mobilne aplikacije Peekster, ki predstavlja nekakšen most med analognimi tiskanimi mediji in internetom. Glavni namen aplikacije je bralcu tiskanega medija omogočiti, da s svojim pametnim telefonom zajame članek, ki ga bere, aplikacija pa mu v hipu le –ta članek pretvori v digitalno obliko. S tem je bralcu omogočeno, da lahko članek deli s svojimi prijatelji po socialnih omrežjih, si ogleda bogate dodatne vsebine na temo članka, ali pa si vsebino shrani za kasnejše branje. OSNOVNI PODATKI PODJETJA USTANOVITELJ – Tine Hamler, Tomaž Orter, Smiljan Kerenčič LETO USTANOVITVE – 2012 IZDELEK – mobilna aplikacija PEEKSTER VKLJUČENOST V PROGRAME – Start up Slovenia SPLETNA STRAN – www.aventaplus.si MOTO -"The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it." 1. RAZVOJ PODJETJA IN POLOŽAJ NA TRGU Produkt podjetja pokriva trg Velike Britanije in Združenih držav. V portfelju podjetja je večina svetovno znanih znamk iz področja časopisnega založništva iz omenjenih držav. 2. FINANČNA SREDSTVA SKLADA Finančna sredstva iz razpisa P2 (subvencije za zagon podjetja), ki jih je podjetje prejelo s strani Slovenskega podjetniškega sklada, so bila odlična popotnica za začetek njihove podjetniške poti. Sredstva so podjetju omogočila, da so lahko produkt financirali v najbolj občutljivi začetni fazi razvoja podjetja, saj so iskali pravo pozicijo produkta na trgu. Sredstva so namenili za financiranje razvoja in za zaposlovanje kadra. Prav zaradi pridobljenih sredstev pa je se je podjetje hitreje in učinkoviteje premikalo do naslednjih postavljenih ciljev. 3. NAČRTI PODJETJA Vizija podjetja je – dodatno se utrditi na obstoječih trgih ter razširiti svoj domet znotraj držav EU. Ravno tako pa v podjetju stremijo k še dodatnemu izpopolnjevanju mobilne aplikacije, ki bodo omogočile še hitrejše in enostavnejše razširjanje kvalitetnih vsebin med uporabniki in bralci. Eden izmed temeljnih ciljev je vzpostaviti sodelovanje s strateškim investitorjem, ki bo lahko strateško in finančno pomagal podjetju do še hitrejšega razvoja in širjenja podjetja. 4. ZAKAJ START UP PODJETJE? Za ustanovitev podjetja so se odločili zaradi želje po samodokazovanju, preizkusu lastnih idej v praksi, zaradi možnosti krojitve svoje usode, potešitev svojega ega in romantične ideje po spreminjanju sveta.
I. Osnovne informacije o računalniškem pripomočku za pripravo poslovnega načrta: Za izdelavo poslovnega načrta smo na Skladu pripravili dva programa, ki v skladno celoto združita vaše napovedi o bodočem poslovanju. Podjetnikom omogočata, da na sistematičen način v tekstualnem delu predstavijo vse kar je pomembno o podjetju in ga v finančnem delu še ovrednotijo. Skupaj tvorita celovit poslovni načrt podjetja. Tekstualni del poslovnega načrta deluje v Microsoft Wordu iz paketa Office. Podjetniku nudi možnost na pregleden način v besedi in sliki predstaviti preteklo poslovanje in načrte za prihodnja leta.  Finančni del poslovnega načrta deluje v Microsoft Excelu iz paketa Office. Podjetnik mora svoje napovedi iz tekstualnega dela konkretizirati v finančnem delu. Program je enostaven za uporabo in omogoča podjetnikom, da finančno ovrednotijo svoje poslovne zamisli, potrebno višino tujih finančnih virov za investicijo in poslovanje s pozitivnim denarnim tokom. Tako izdelan poslovni načrt ustreza zahtevanim kriterijem posameznih bank za poslovne načrte, zato se lahko predstavite tudi kot samostojni prosilci kreditov pri bankah, ki sodelujejo s Skladom.Banke, ki sodelujejo s Skladom so dostopne tukaj. II. Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge: 1. korak: Preberite Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka 2. korak: Priprava Poslovnega načrta (tekstualni del) Pripomoček Poslovni načrt (tekstualni del - navodila so že vključena v komentarjih pripomočka) 3. korak: Priprava Poslovnega načrta (finančni del) Navodilo za pripravo finančnega dela    Pripomoček Poslovni načrt (finančni del za leto 2020)Pripomoček Poslovni načrt (finančni del za leto 2021)Upoštevajte finančno prilogo za leto, ki je skladno z razpisno dokumentacijo posameznega javnega razpisa.
I. Osnovne informacije o računalniškem pripomočku za pripravo poslovnega načrta:   Za izdelavo poslovnega načrta smo na Skladu pripravili dva programa, ki v skladno celoto združita vaše napovedi o bodočem poslovanju. Podjetnikom omogočata, da na sistematičen način v tekstualnem delu predstavijo vse kar je pomembno o podjetju in ga v finančnem delu še ovrednotijo. Skupaj tvorita celovit poslovni načrt podjetnika. o   Tekstualni del poslovnega načrta deluje v Microsoft Wordu iz paketa Office. Podjetniku nudi možnost na pregleden način v besedi in sliki predstaviti preteklo poslovanje in načrte za prihodnja leta.  o   Finančni del poslovnega načrta deluje v Microsoft Excelu iz paketa Office. Podjetnik mora svoje napovedi iz tekstualnega dela konkretizirati v finančnem delu. Program je enostaven za uporabo in omogoča podjetnikom, da finančno ovrednotijo svoje poslovne zamisli, potrebno višino tujih finančnih virov za investicijo in poslovanje s pozitivnim denarnim tokom.    Tako izdelan poslovni načrt ustreza zahtevanim kriterijem posameznih bank za poslovne načrte, zato se lahko predstavite tudi kot samostojni prosilci kreditov pri bankah, ki sodelujejo s Skladom.Banke, ki sodelujejo s Skladom so dostopne tukaj. II. Postopek priprave finančne priloge z dokumentom finančne priloge: 1. korak: Preberite Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka navodila za naložitev in uporabo pripomočka Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka 2. korak: Priprava Poslovnega načrta (tekstualni del) Pripomoček Poslovni načrt (tekstualni del-navodila so že vključena v komentarjih pripomočka) 3. korak: Priprava Poslovnega načrta (finančni del) Navodilo za pripravo finančnega dela   Pripomoček Poslovni načrt (finančni del za leto 2020) Pripomoček Poslovni načrt (finančni del za leto 2021)Upoštevajte finančno prilogo za leto, ki je skladno z razpisno dokumentacijo posameznega javnega razpisa. Priloga samo za razpisa P4D in P4L!
Podjetnik mora biti seznanjen o tem, da se državne pomoči dodeljujejo le preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani Sklada: http://www.podjetniskisklad.si/razpisi. Informacije o javnih razpisih Sklada in razpisno dokumentacijo pa najdete tudi: pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s Skladom, pri območnih obrtnih in območnih gospodarskih zbornicah, pri lokalnih podjetniških centrih in pri podjetniških svetovalcih.
Prijavitelji delajo največ napak, s tem ko: prijavljajo tudi neupravičene stroške (npr. stroške dela, med upravičenimi stroški javnega razpisa pa so le stroški nakupa nove tehnološke opreme), podjetja se nepravilno razvrstijo v velikostno skupino (mikro, mala ali srednje velika podjetja) ali pa se prijavijo kljub omejitvam glede upravičenosti do kandidiranja, prijavijo že začete investicije. Zato je potrebno upoštevati naslednja dejstva, da do napak ne pride: Državna pomoč, ki jo lahko odobrava Sklad, je namenjena zgolj mikro, malim in srednje velikim podjetjem skladno s skupno evropsko definicijo malih in srednje velikih podjetij razen če je v besedilu javnega razpisa drugače določeno. Podjetja se še vedno premalo zavedajo, da državne pomoči v večini primerov sodijo pod skupna evropska pravila za dodeljevanje tovrstnih pomoči. In eno izmed pravil je, da mora biti državna pomoč nujno potrebna in je nihče ne more koristiti za nazaj. Torej investicija, ki se že izvaja in je že načeta, ne more biti podprta in sofinancirana s strani Sklada. Učinki se preverjajo na podlagi namenske uporabe kreditov in subvencij za projekte, ki se šele začenjajo izvajati. Včasih podjetja ne upoštevajo upravičenih stroškov kot strogo pravilo. Upravičen strošek je natančno definiran in vsi ostali stroški, ki bi jih podjetnik želel uveljavljati v kasnejših fazah realizacije in niso predstavljeni v vlogi, so neupravičeni stroški in jih mora Sklad zavrniti. Z državnimi pomočmi morajo biti ustvarjeni širši gospodarski učinki kot so nova delovna mesta in večja povprečna dodana vrednost na zaposlenega. Če teh učinkov ne bo, se bodo tudi državne pomoči izkazale kot neučinkovite. Ustvarjanje rasti in razvoja podjetja pa zahteva od podjetnikov zrelost, strokovnost, profesionalizacijo poslovanja in pravo mero podjetniške odgovornosti. Včasih so podjetniki premalo ambiciozni glede nadaljnjega razvoja podjetja in netolerantni glede skupnih evropskih pravil o dodeljevanju državnih pomoči podjetniškemu sektorju. Pravila so za vse države članice enaka in jih je potrebno upoštevati. Sankcije so namreč visoke - tudi vračilo državne pomoči z zamudnimi obrestmi vred. Vsako pravilo pa je hitro povezano z birokratskimi postopki. Trudimo se, da so le-ti čim bolj prilagojeni potrebam podjetij, izogniti pa se jim žal ne moremo.
a) NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA V POVEZAVI S COVID-19 Kakšne oblike pomoči boste ponudili MSP-jem? Kdaj boste pripravili ukrepe? Kdo se lahko prijavi? Slovenski podjetniški sklad (Sklad ali SPS) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter z drugimi institucijami sproti pripravlja ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bodo uvedeni potencialno tudi novi produkti. Prve informacije o ukrepih SPSa za omilitev posledic koronavirusa najdete na naslednji povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa  O vseh nadaljnjih ukrepih, ki so še v pripravi, bo SPS obveščal preko sporočil za javnost na spletni strani:  https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost  Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada:  https://podjetniskisklad.si/sl/   Kdo bo lahko kandidiral za vaš napovedan ukrep v obliki likvidnostnih posojil (P7C)? Kakšen likvidnostni kredit bo ponujal SPS? Zaradi razmer, ki se na trgu spreminjajo iz dneva v dan, in zaradi priprave celovitih in usklajenih ukrepov z ostalimi podpornimi institucijami, pogoji ukrepa Likvidnosti krediti za blažitev posledic korona virusa P7C še niso dokončno določeni. Takoj ko bodo, jih bomo objavili preko sporočil za javnost na spletni strani:  https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost  Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/ Ali lahko za podjetja, ki so v preteklih letih že koristila produkte (kredite ali nepovratna sredstva-npr. eko sklad ipd.), ki imajo pravilo »de minimis«, v dovoljenem obsegu in imajo sedaj težave v nastali situaciji, morda to pravilo »de minimis« v tem času vsaj začasno umaknete-zamrznete in omogočite tudi podjetjem, ki so to že koristile, da se lahko prijavijo na produkt za koriščenje posojil, ker jih zares potrebujejo. Trenutno pravilo De-minimis še vedno velja v enakem obsegu kot do zdaj in omenja državne pomoči enega prejemnika v zadnjih treh letih. Smo na Evropsko komisijo že posredovali predloge sprememb in čakamo na njihov odziv. Če bodo spremembe sprejete, jih bomo objavili tudi mi. Dobili smo pozitiven sklep. Kako naj podpišemo pogodbo? Glede na trenutne poostrene razmere, ki zadevajo korona virus in s tem oteženi overitvi pogodb na upravnih enotah ali pri notarju, vas naprošamo, da nam k podpisanim pogodbam priložite fotokopije osebnega dokumenta: osebne izkaznice (prve in zadnje strani) ali potnega lista (stran s sliko, osebnimi podatki in podpisom), s katerim lahko dokazujete istovetnost pooblaščene osebe za zastopanje, podpisane na pogodbi.  K pogodbam obvezno priložite: izjavo, v kateri navedite, da nam fotokopijo osebnega dokumenta/potnega lista prilagate prostovoljno, izključno samo za namen pregleda in  identifikacije oseb, ki sklepajo kreditno pogodbo z Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo. Izjavo je potrebno podpisat. V kolikor imate še kakršno koli vprašanje v zvezi z izpolnitvijo dokumentacije, nas lahko kontaktirate. Imamo vašo garancijo na bančni kredit. Kako je z moratorijem? Vezano na Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), SPS sporoča vsem upravičencem, ki imajo bančne kredite zavarovane z garancijo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, pridobljeno na podlagi javnih razpisov P1 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v preteklih letih,da v kolikor banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev v skladu z določbami in pogoji Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev in rok odplačila kredita za čas trajanja odloga, se veljavnost garancije podaljša za čas trajanja odloga plačila. To pravilo velja za vse kredite, tudi tiste, ki imajo že sedaj 10 letno ročnost. Postopek se uredi fazno. Prvi korak je odobritev odloga in podaljšanje rokov kreditojemalcu, ki ga uredita kreditojemalec in banka. V drugem koraku sodelujoča banka pridobi soglasje Slovenskega podjetniškega sklada in izda dodatek k obstoječi garanciji Sklada. Smo družinsko podjetje z enim zaposlenim, čeprav pri poslu poprimemo vsi. Kdaj boste ponudili rešitve tudi za takšne, kot smo mi? Verjamemo, da nas je veliko. Ukrepi SPSa, za dolgoročno zmanjševanje škodljivih posledic za gospodarstvo, se bodo prilagajali situaciji. O vseh nadaljnjih ukrepih, ki so še v pripravi, bo Slovenski podjetniški sklad obveščal preko sporočil za javnost na spletni strani:  https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost Prav tako bomo prijavljene uporabnike E-novic obveščali z neposredno elektronsko pošto. Zato vas vabimo, da se prijavite. Prijava je mogoča na vstopni spletni strani Sklada:  https://podjetniskisklad.si/sl/ Podjetje je prejelo subvencijo Sklada in bi moralo zaposlenega obdržati do konec oktobra tega leta. Zaradi razmer, ki so nastale, bi podjetje moralo poslati zaposlenega na zavod za zaposlovanje 1. 4. 2020.Glede na omejitve bo SPS za čas ukrepov toleriral upad zaposlenih. Ali se bo ta kriza in ukrepi za ublažitev v gospodarstvu upoštevali tudi pri ugotavljanju ali so bili doseženi vsi cilji razpisov P2R, kar se tiče doseganja števila zaposlenih, dovoljenje fluktuacije in itd...... mnogo prejemnikov sredstev P2R namreč iz upravičenih razlogov ne bo moglo doseči oziroma realizirati ciljev operacije. Za čas trajanja epidemije se bo upoštevalo upravičeno nedoseganje ciljev, kot ga navajate. Zanima me če imate financiranje za podjetja v času Covid19, zaradi nastale situacije...? Kdaj predvidoma bodo? Bo tudi za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji? Hvala za odgovor! SPS je  razširi kreditno garancijske linije v javnem razpisu P1 plus 2020. Uvedena je kreditno garancijska linija C19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID 19, v višini 80% garancije sklada za maksimalno 100.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva. Med MSP se ne uvrščajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Ali lahko dobimo mikrokredit sklada, če smo že prejemniki vaše garancije ali kredita v preteklih razpisih. Mikrokredit sklada se lahko odobri podjetju, tudi če je že prejemnik finančne spodbude v obliki garancije sklada v okviru preteklih oziroma odprtih javnih razpisov. b) NAJPOGOSTEJŠA SPLOŠNA VPRAŠANJA SPSa Kakšna institucija je Slovenski podjetniški sklad? Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad ali SPS), kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijijo, za finančno podporo podjetniškemu sektorju v Sloveniji vsako leto razpisuje državne pomoči za investicijske projekte v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji, pri tem pa tesno sodeluje z ostalimi domačimi bankami in mednarodnimi finančnimi institucijami kot so Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem. Od leta 2004 preko Slovenskega podjetniškega sklada Ministrstvo za gospodarstvo usmerja v podjetniški sektor tudi evropska strukturna sredstva za investicijske naložbe. Koga SPS financira?SPS financira MSP-je, start-upe in scale upe, katerim z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami pomaga zmanjševati vrzeli pri dostopu do fiannčnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev (vavčerjev) MSPjem, start-upom in scale upom s poudarkom na prioritetnih sektorjih prihodnosti. Katere finančne instrumente SPS ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem? Sklad izvaja šest različnih finančnih linij skozi katere ponuja podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja različne ugodne finančne spodbude, in sicer:  - ZAGONSKE SPODBUDE(nepovratna sredstva) za ustanovitev podjetij- SEMENSKI KAPITAL za vstop in širitev mladih podjetij na trgu- TVEGAN KAPITAL za hitro globalno rast- MIKROKREDITE za posebne ciljne skupine, ki potrebujejo sredstva za tekoče in likvidno poslovanje- GARANCIJE za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere za obratna sredstva ali večje investicije- POSEBNE SPODBUDE (nepovratna sredstva) za specifične ciljne skupine Ali sodijo finančne ugodnosti SPSa med državne pomoči? Vse oblike finančnih ugodnosti (garancije, nižji stroški odobritve kredita subvencije obrestnih mer, direktne subvencije investicijskih izdatkov,…) SPSa sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Pri tem je osnovno upoštevanje temeljne Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.julij 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljevanju: Uredba št. 1083/2006), ter druga ustrezna evropska zakonodaja. Uredba št. 1083/2006 ureja cilje in splošna pravila glede pomoči v celoti. Kakšen je namen državnih pomoči SPSa? Državne pomoči SPSa v obliki ugodnih obrestnih mer kreditov, garancij za zavarovanje kreditov, konvertibilnih posojil, so-investiranja ali nepovratnih sredstev za različne razvojne projekte so usmerjene v podporo tistih projektov, ki zagotavljajo povečevanje rasti podjetij, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega oziroma nadomeščajo delovna mesta z nizko dodano vrednostjo z delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo. Zato so najpomembnejša ciljna skupina podjetja z velikim tržnim potencialom, ki ga gradijo na inovacijah in tehnoloških izboljšavah - gazele. Med njimi so prav tako nova inovativna podjetja v Sloveniji, ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov v tržno uspešna podjetja. Ali lahko podjetje državno pomoč koristi za nazaj? Podjetja se še vedno premalo zavedajo, da državne pomoči sodijo pod skupna evropska pravila za dodeljevanje tovrstnih pomoči. In eno izmed pravil je, da mora biti državna pomoč nujno potrebna in je nihče ne more koristiti za nazaj. Ali je lahko investicija, ki je že načeta podprta in sofinancirana s strani SPSa? Investicija, ki že deluje in je že načeta, ne more biti podprta in sofinancirana s strani SPSa. Komu je namenjena državna pomoč? Državna pomoč, ki jo lahko odobrava SPS, je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem (ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v besedilu posameznega javnega razpisa drugače določeno. Določila za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij so skladna z opredelitvijo mikro, malih in srednje velikih podjetij iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. Evropska definicija malih in srednje velikih podjetij, upošteva tudi lastniška razmerja. To področje je velikokrat s strani podjetij sprejeto z nerazumevanjem. Prav tako podjetja včasih ne upoštevajo upravičenih stroškov kot strogo pravilo. Kakšni učinki morajo biti doseženi po investiciji? Z državno pomočjo morajo biti ustvarjeni tudi učinki vidni v okolju, to pomeni, da gre za povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, širitev tržnega deleža in ustvarjena nova delovna mesta. Kako se preverjajo učinki prejetih finačnih spodbud? Učinki se preverjajo na podlagi namenske uporabe kreditov in posebnih spodbud za projekte, ki se šele začenjajo izvajati. Kontrola projekta se izvede na terenu ob sami nabavi tehnične opreme, kar pomeni, da se preveri dejansko stanje investicije in namenska poraba sredstev. Po zaključku investicije in izplačilu sredstev pa se obveznosti podjetnika ne končajo. Prejemniki državnih pomoči SPSa so dolžni SPSu, skladno s sklenjeno pogodbo o dodeljeni državni pomoči, poročati o doseženih stopnjah v pogodbi zastavljenih ciljev. Poročanje, ki poteka enkrat letno (najkasneje do 30.04. tekočega leta), za investicijsko leto in 3 leta po prejemu sklepa o državni pomoči, se nanaša na podatke o: - prihodkih od prodaje, - dobičku, - ustvarjanju novih delovnih mest, - stanju števila zaposlenih, - dodani vrednosti na zaposlenega, - drugih pogodbeno določenih kategorijah.SPS v okviru vzpostavljenih direktnih povezav z javnimi bazami podatkov, kot so AJPES – Agencija za javnopravne evidence in storitve, IPRS – Poslovni register Slovenije za samostojne podjetnike, ZZZS – Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, baze podatkov InfoBON –a in drugih, dostopa oz. si sam zagotovi potrebno spremljanje omenjenih finančnih podatkov o poslovanju ter številu zaposlenih v okviru posameznega prejemnika državne pomoči. Koliko razpisov je objavil Sklad v letu 2020? V letu 2020 je Sklad  objavil naslednje razpise in javne pozive, ki so dostopni tukaj. Za katera sredstva je največ zanimanja? Največ povpraševanjav je še vedno po garancijah SPSa, saj je tudi na strani Garancij za zavarovanje bančnih največ ponujenih sredstev s strani SPSa. Čemu so namenjeni razpisi zagonskih spodbud (nepovratna sredstva)? Razpisi zagonskih spodbud (nepovratna sredstva) so namenjeni sofinanciranju zagona novih podjetij. Nepovratna sredstva pa pomenijo tudi veliko zavezo za podjetje pri izpolnjevanju napovedanih poslovnih rezultatov in rasti podjetja. Brez tega se lahko zgodi, da bo podjetje dolžno nepovratna sredstva tudi vračati. Za kateri produkt Sklada iz naslova dolžniških virov je s strani podjetnikov največje zanimanje? Med dolžniškimi viri ostajajo še vedno zanimive garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov, ki jih podjetniki lahko najamejo pri katerikoli slovenski banki, ki sodeluje s SPSom. Kakšno je povpraševanje s strani podjetij po razvojnih sredstvih? Povpraševanje po razvojnih sredstvih s strani podjetij je veliko in tako lahko govorimo o pozitivnem koriščenju evropskih sredstev. Je sredstev dovolj, da se zadovolji povpraševanje, koliko bi jih potrebovali? Sredstev nikoli ni dovolj. Več sredstev bi potrebovali za čiste začetnike, saj je za zagonske spodbude izjemno veliko povpraševanje, ravno tako je veliko povpraševanje nepovratnih sredstvih za različne dejavnosti,  vendar  so nepovratna sredstva že v finančni perspektivi 2014-2020 upadala, v novi finančni perpektivi pa bo le-teh še manj.  Na kakšen način lahko kandidirajo podjetja na razpis za posamezni produkt SPSa? Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis SPSa za posamezni produkt. Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj.Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja. Vsebina vloge je predstavljena v vsakem razpisu posebej, osnovna elementa sta prijavni list (dosegljiv za vsak razpis posebej v elektronski obliki na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko RAZPISI) in poslovni načrt. Potrebno je dodati še nekaj uradnih dokazil, vendar večjih birokratskih težav s pripravo vloge podjetja nimajo. Sklad zahteva le najnujnejše dokumente v povezavi z pravilnim koriščenjem nacionalnih in evropskih sredstev za podjetniški sektor. Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za posamezni produkt, se prijavi tako, da na Slovenski podjetniški sklad pošlje uradno vlogo s pripisom “Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta). Vloga mora minimalno vključevati: - prijavni obrazec  - poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida - pozitiven bančni sklep  - bonitetna dokazila  - izjava o številu zaposlenih  - Dokazilo subjekta inovativnega okolja, da je podjetje član subjekta  Popolni seznam dokumentov za popolno vlogo je naveden v posameznem razpisu. Kje še lahko pridobim informacije o javnih razpisih SPSa in razpisno dokumentacijo? Informacije lahko pridobite: - pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s SPSom, - pri območnih obrtnih in gospodarskih zbornicah, - pri lokalnih in regionalnih podjetniških centrih, - pri tehnoloških parkih, - pri univerzitetnih ali podjetniških inkubatorjih. Kje se lahko prijavim na e-novice SPSa? Da boste pravočasno obveščeni o razpisih SPSa, se lahko na domači strani  SPSa www.podjetniškisklad.si prijavite na e-novice. Kako se dodeljujejo državne pomoči? Državne pomoči se dodeljujejo preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani SPSa: www.podjetniskisklad.si. Na kaj je potrebno biti pozoren pri posameznih razpisih? Pri javnih razpisih je potrebno preveriti pogoje razpisa: - kaj je državna pomoč (garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov,…)? - katera podjetja so upravočena do prijave (upravičenci)? - katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)? - Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti? - kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)? Pri javnih razpisih za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov z hkratno subvencijo obrestne mere pri financiranju sodelujejo tudi banke, ki letno podpišejo s Skladom pogodbo o sodelovanju. Zato morajo zainteresirana podjetja pri teh razpisih poiskati tudi sodelujočo banko in pri njej zaprositi za investicijski kredit.Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis SPSa je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in na sedežu SPSa. Kako pripravim poslovni načrt? Pri pripravi poslovnega načrta za investicijo si pomagajte s programskim orodjem Poslovni načrt, ki ga najdete na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Pri predalčku pripomočki za pripravo vloge, sledite poslovnemu načrtu, ki se loči za samostojne podjetnike in za gospodarske družbe. Pri obeh sledi: a) Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka, b) Priprava poslovnega načrta (tekstualni del) in c) Priprava poslovnega načrta (finančni del). Pri tekstualnem delu poslovnega načrta so praktična navodila za pisanje le-tega kot opombe pri vsaki točki. Pri finančni prilogi poslovnega načrta, pa je prvi delovni list navodilo, kjer je podrobno obrazložen način izpolnjevanja in poenostavitve. Za vsa dodatna vprašanja podjetnikov, v zvezi z izpolnjevanjem poslovnega načrta, je na SPSu prav tako vedno dosegljiva oseba, ki je strokovno usposobljena za odgovore. Ko začnemo vnašati bilančne podatke v tabele, ne gre, ker nas program vpraša po geslu. Zakaj se pojavi opozorilo? Microsoft Excel Celica ali grafikon, ki ga poskušate spremeniti, je zaščiten in zato označen samo za branje. Za spreminjanje najprej odstranite zaščito z uporabo ukaza »Odstrani zaščito lista« (meni »Orodja«, podmeni »Zaščita«). Morda boste vprašani po geslu. Podatke ste poskušali vnašati v napačne celice. Podatke je možno vnašati le v modre celice, vse ostale celice so zaklenjene in morajo (zaradi funkcionalnosti programa) zaklenjene tudi ostati. Bele celice vsebujejo besedila, rumene celice pa vsebujejo formule, ki so potrebne za izračune. Ko želimo v točki »1. BILANČNI PODATKI PRETEKLEGA POSLOVANJA« odkljukati, da obstaja ali da ne obstaja bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, z miško klikamo v označeno polje in se nič ne spremeni. Zakaj program ne sprejme klika miške? Program ne sprejme klika zato, ker niste pravilno nastavili varnosti v vašem Excelu, po tem, ko ste ga prenesli in shranili na vaš računalnik. Narediti morate naslednje: ko zaženete Excel, v meniju kliknete »Orodja« in ko se vam odprejo podmeniji, greste z miško na podmeni »Makro«, kjer se odprejo novi podmeniji. Kliknete na podmeni »Varnost« in v pogovornem oknu potrdite »srednjo stopnjo varnosti«. Če ste pred tem morda že vpisali kakšen znesek v preglednice, vam program, žal, ne bo dal pravilnega rezultata in v takem primeru je edina rešitev: vse zbrisati. Morali si boste namestiti novo datoteko s spletne strani, v kateri pa najprej nastavite »Varnost« in program bo deloval pravilno. V točki »2. INVESTICIJA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE« sta možni le dve leti za porabo sredstev. Kaj narediti v primeru, ko predvidevamo, da bo investicija trajala tri leta?  V takšnem primeru tega računalniškega programa ni možno uporabiti. Vse podatke smo vnesli tako kot piše v Navodilu za pripravo finančnega dela. Zakaj se nam tako v Izkazu uspeha in Bilanci stanja kot v Denarnem izidu in celo v Kazalnikih, namesto izračunanih vrednosti pojavljajo napisi: »#VREDN!«? Vse te preglednice so obarvane rumeno in zaklenjene, tako da ne moremo nič vpisovati ali popraviti. Po strokovni obrazložitvi podjetja Microsoft, se v posamezni celici Excela pojavi napaka »#VREDN!« takrat, kadar je za izračun vrednosti te celice uporabljena napačna vrsta argumenta ali operand ni uporabljen. Za vaš poslovni načrt to pomeni, da ste točko »3.4.3. Finančne obveznosti - posojila« in/ali točko »3.4.4. Dolgoročne poslovne obveznosti - finančni leasing«, izpolnili napačno ali pomanjkljivo. Da lahko program izračuna višino obroka glavnice, znesek plačanih obresti ter stanja kreditov in leasingov za vsa leta, potrebuje minimalno štiri podatke, ki morajo biti obvezno vpisani. Brez njih ne bo šlo! Vsakokrat se vam bo prikazal napis »#VREDN!« če bo manjkal le eden, katerikoli od naslednjih podatkov: - glavnica, - obrestna mera, - mesec in leto porabe kredita oziroma sklenitve leasing pogodbe in - število mesečnih obrokov v katerih boste kredit ali leasing odplačali. Pa še opozorilo za nenatančne: pri vnosu obrestne mere je pogosta napaka (z enako posledico na izračun), da namesto vnosa številke, na primer »5,863« (podatek za november 2008) izdelovalci poslovnega načrta vpišejo »EURIBOR 6mesečni + 0,7%«, kar pomeni za Microsoft Excel uporabo napačne vrste argumenta in v celici se bo izpisalo »#VREDN!«. V lanskem poslovnem letu smo pretežni del čistih prihodkov od prodaje dosegli s trgovinsko dejavnostjo. V letošnjem letu načrtujemo investicijo v proizvodno dejavnost. Zaradi avtomatizma izračuna stroškov v točki »3.2.1. Stroški blaga, materiala in storitev« je nabavna vrednost prodanega blaga prikazana previsoko, stroškov porabljenega materiala pa sploh ni načrtovanih. Ali lahko odklenete celice za vpis pravilnih stroškov? Program je uporaben le v originalni verziji, objavljeni na spletni strani Sklada in ga ni možno korigirati za specifične potrebe posamezne podjetnice ali podjetnika. V takšnem primeru naj vam služi izdelan finančni del poslovnega načrta kot podlaga in napotek za izdelavo lastnega finančnega dela poslovnega načrta vašega podjetj Na kaj je potrebno biti pozoren pred prvo uporabo pripomočka? Pred prvo uporabo pripomočka kar se da podrobno preberite navodila. Po triletnih izkušnjah z uporabo pripomočka ugotavljamo, še posebej velja to za Poslovni načrt (finančni del), da so vse težave pri izdelavi izključno posledica površne seznanitve z navodili in ne napake v računalniškem programu, kot praviloma vsak uporabnik najprej pomisli. Če imate kljub temu težave z izdelavo poslovnega načrta, dobite dodatne informacije na telefonski številki (02) 234 12 87 - Anton Vajngerl. Pripomočki SPSa za pripravo vloge Slovenski podjetniški sklad je za enostavnejšo in preglednejšo pripravo vloge za prijavo na javni razpis pripravil nekaj pripomočkov, ki so dosegljivi preko spletne strani www.podjetniškisklad.si / pripomočki za pripravo vloge: 1. pripomoček za pripravo poslovnega načrta z navodili posebej za gospodarske družbe in posebej za samostojne podjetnike posameznike, 2. pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta, ki omogoča informativen prikaz vračila investicijskih kreditov 3. rubrika med pripomočki NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PODJETNIKOV ponuja koristne nasvete in odgovore za pripravo vloge in uspešno koriščenje državnih pomoči SPSa, ki lahko hitro razreši morebitno dilemo, ki se pojavi pri pripravi vloge. Prijavitelj se sam po lastni presoji odloča, ali bo vlogo pripravil sam ali bo za to koristil zunanjo pomoč. V primeru, da se odloči za zunanjo pomoč, prostovoljno in po lastni presoji tržnih razmer izbere svetovalno podjetje ali podjetniškega svetovalca in z njim stopi v poslovni odnos. Vendar v tem odnosu SPS ne sodeluje. Še enkrat opozorilo – svetovalnih podjetij ali podjetniških svetovalcev s pooblastilom za pripravo vlog za potencialne prijavitelje na javne razpise SPSa ni. Zato naj podjetja ne nasedajo morebitnim namigom ali razlagam, da so podprte zgolj vloge, ki jih pripravljajo svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci s posebnimi pooblastili. Je pa potrebno pri tem poudariti, da so določena svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci bolj usposobljeni za pripravo vlog kot drugi. Vendar to bodo podjetniki zagotovo znali oceniti in preveriti sami na trgu, ko se bodo odločali a zunanjo pomoč.
Top