Novice

Finančna perspektiva 2007-2013 Finančna perspektiva 2014-2020
Opis programa MAP Večletni Program za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001-2005 (Multiannual programme for entrepreneurship - MAP 2001-2005) prestavlja pravno podlago za specifične ukrepe podpore podjetjem in podjetništvu, ki jih ne vsebujejo druge politike EU. Sam program je odprt za države članice EU, neposredno in v celoti za obdobje 5 let, od 1.1.2001 do 31.12.2005, njegove aktivnosti in projekti pa so ovrednoteni na skupaj 450 milijonov evrov.  Cilji programa MAP MAP predstavlja glavni inštrument doseganja izzivov podjetniške politike in na znanju temelječega gospodarstva v naslednjih petih letih. V njem je identificiranih pet ciljev, ki zajemajo splošne cilje podjetniške politike v posebnih programih aktivnosti, prilagojenih potrebam malih in srednjih podjetij, in sicer: promocija podjetništva kot dragocene in produktivne življenjske veščine, osnovane na oreintaciji h kupcu in močnejši storitveni kulturi, spodbujati zakonodajo in razvoj podjetniškega okolja, ki se zavzema za trajnostni razvoj, v katerem lahko uspevata raziskovanje in inovacije ter podjetništvo, izboljšati finančno okolje za MSP, povečati konkurenčnost MSP in na znanju temelječega gospodarstva, zagotoviti in koordinirati podporne mreže in podjetniške storitve.  Sodelovanje Slovenskega podjetniškega sklada s programom MAP Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je sodeloval z EIF preko Večletnega programa za podjetja in podjetništvo (MAP), ki je potekal v letih 2001-2005. V tem obdobju je Sklad izdal 123 odobrenih garancij s pogarancijo EIF v skupnem znesku 14,31 mio eur, ob tem je zgornji zensek pogarancije znašal 950.000 EUR.
Opis programa CIP CIP program za konkurenčnost in inovativnost (EU Competitiveness and Innovation Programme - CIP), ki je  vprvi vrsti usmerjen v mala in srednje velika podjetja (MSP), podpira inovacijske dejavnosti (vključno z ekološkimi inovacijami) zagotavlja boljši dostop do finančnih sredstev, v ergihah pa nudi podporne storitve za podjetja.  Kaj nudi program CIP?Spodbuja boljše sprejemanje in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter pomaga pri razvoju informacijske družbe. Podpira tudi večjo uporabo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost.  Trajanje operacije Program CIP poteka od leta 2007 do leta 2013, njegov celotni proračun pa znaša 3,621 milijonov EUR.  Sodelovanej Slovenskega podjetniškega sklada v okviru programa CIPSlovenski podjetniški sklad je v letu 2008 podpisal pogodbo o pogaranciji v okviru CIP programa, ki jo je v letu 2011 še nadgradil. V okviru CIP programa je Sklad v obdobju treh let podprl:- 937 podjetij v skupni višini 152,83 mio EUR garancij.Kapica pogarancije znaša 7,64 mio EUR.  Primeri dobre prakse v okviru CIP programa v Slovenijihttps://www.youtube.com/watch?v=8aFXVYnlWsM&feature=youtu.be (od 0:40 dalje) http://www.eif.org/news_centre/publications/cip_case-studies_brochure.pdf (stran 36) Pregled vpeljave CIP programa na ravni EUhttp://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cip_portfolio_guarantees/cip-implementation-status.pdf Sporočilo za javnost s strani Sklada ob podpisu pogodbe z EIF najdete na tej povezavi. 
"Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske unije v okviru poroštvenega instrumenta, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije ("EaSI")." Sodelovanje SPS z EIF se nadaljuje v okviru Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) Slovenski podjetniški sklad (SPS ali Sklad) je v letu 2015 kot prva finančna institucija že uspešno kandidiral v evropskem programu "COSME" (Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020), sodelovanje med Skladom in Evropskim investicijskim skladom (EIF) pa se nadgrajuje z uspešno kandidaturo na Evropskem programu za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) v okviru katerega je Sklad dne 08.09.2016 podpisal pogodbo o pridobitvi poroštva za mikrofinanciranje.  Finančne spodbude v okviru programa "EaSI" Pogodba o poroštvu za mikrofinanciranje omogoča Skladu, da bo v okviru omenjene pogodbe v dveh letih in pol omogočil dostop do 21 milijonov mikrokreditov namenjenih izključno mikro podjetjem, katerih večina se sooča s težavami pri dostopu do financiranja. Mikro podjetjem je na ta način omogočen enostavnejši dostop do ugodnih virov financiranja z nižjimi obrestnimi merami, moratorijem za odplačevanje kredita in poenostavljenim postopkom odobravanja (enostavnejši in hitrejši postopek odobravanja kredita).    Sodelovanje v okviru programa EaSI se v letu 2018 nadaljuje v okviru javnega razpisa:- Mikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji (aktiven razpis)- Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (razpis v pripravi) Za prijavo v okviru EASI programa ne bo potrebna posebna vloga! O programu za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) V okviru Evropskega programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) Evropska komisija podpira mikrofinanciranje in financiranje socialnega podjetništva s skupnimi sredstvi v višini 193 milijonov EUR za obdobje 2014-2020. Namen je povečati dostop do mikrofinanciranja, tj. posojil v višini do 25.000 EUR, zlasti za ranljive osebe in mikropodjetja. Poleg tega Evropska komisija prvič podpira tudi socialna podjetja z naložbami v višini največ 500.000 EUR. Podpora za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo se najprej izvaja s poroštvom EaSI, ki naj bi ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja omogočilo, da dosežejo podjetnike,  ki jih sicer zaradi tveganja ne bi mogli financirati. Evropska komisija je izbrala Evropski investicijski sklad za izvajanje poroštva EaSI.   Sporočila za javnost v okviru programa "EaSI" s strani EIF najdete tukaj.  Koristne povezave: Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) , Evropska Komisija - Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje  Podpora za podjetnike in samozaposlene - Socialno podjetništvo EaSI Guarantee Financial Instrument  
Support in the form of VENTURE CAPITAL includes the entry into the ownership structure and management of the enterprises together with private investors with capital investments (venture capital and mezzanine capital). Brief description of the productVenture capital for rapid growth of young enterprises within SEFs "VENTURE CAPITAL FUND" has provided support in the form of co-investment venture capital fund for the period 2009 -2015 and included entry into the ownership structure and management of the enterprises, together with private investors with capital investments (venture capital and mezzanine capital). These alternative forms of financing were used to support the promising, innovative and fast growing enterprises that have penetrated the global market. Support in form of venture capital has been, until August 2015, performed through the established public-private partnerships, after August 2015 a new line of support for venture capital is in plan, which will follow the guidelines of the EC and the Republic of Slovenia. The current directive of the European Commission is the implementation of such financing in the context of cross-border funds. If Slovenia decides to follow these guidelines, also SEF will follow them. Intermediaries Venture and mezzanine capital investments in the enterprises were performed by selected venture capital firms (DTK), which entered into a public - private partnership with the state. The form of aidThe support provided by the selected companies in form of venture capital, was: capital investment in the enterprise (venture capital and mezzanine capital), entry into the ownership structure of the enterprise and thus the joint accountability for the enterprise growth, cooperation of DTK at the strategic directions of growth and development, assistance in all areas of business (legal, financial, market positioning, ...). The purpose of the product The purpose of the product is: development of an existing venture capital market in Slovenia and thereby an increase of of private venture capital companies, promotion of equity investments in micro, small and medium-sized enterprises in the form of venture capital investments and mezzanine capital, support for SMEs with high growth potential with easier access to fresh financial resources and, consequently, an easier and better foreign market penetration. Beneficiaries The beneficiaries were young enterprises (younger than 5 years), which are promising, innovative and fast growing enterprises in Slovenia that penetrate global markets Maximum amount of support The capital investment in small and medium-sized enterprises from the DTK can be in the max amount of 1.5 million EUR per year. Average maturity of investments 3-7 years Acquisition procedure In case the product is carried out through intermediaries (DTK's), the detailed conditions and procedures for the participating private DTK’s are defined in the public tender. Support in form of venture capital has been, until August 2015, performed through the established public-private partnerships. After the conclusion of the existent programme (after August 2015) a new line of support for venture capital is in plan, which may differ from the existing product in the period of 2009-2015.
Equity financing of young enterprises increases their possibility of obtaining the necessary financial sources for the growth and development of high-tech enterprises and new enterprises that are based on their own knowledge with potential for extremely rapid growth and penetration onto global markets, as these enterprises usually lack any insurance to secure resources or are regarded as inadequate due to their potential for development, the development phase or the required amount of necessary financial resources.The group of equity financing for young enterprises represents: venture capital (venture capital investments in target SMEs and quasi-equity investments - mezzanine investments)
Leto Poročilo 2015 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2014 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2013 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2012 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2011 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2010 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2009 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2008 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja 2007 Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu informacij javnega značaja
Katalog IJZ Cenik informacij javnega značaja Letno poročilo o izvajanju zakona o informacijah javnega značaja
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7 sop/Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s statusom socialnega podjetja za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške akstivnosti. Namen produkta je socialna aktivacija oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma družbe. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere (od 2 % do 5 %) nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov do 6 mesecev, stroški kredita se ne zaračunavajo... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: stroški oseb, zaposlenih na projektu (stroški plač in druga povračila strošov dela za osebe, zaposlene na projektu) stroški storitev (stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic ter drugih zunanjh storitev, neposredno vezanih na projekt stroški opreme (stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov) stroški amortizacije Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Top