Novice

Stalno odprt – vloga se lahko odda vsak delovni dan fizično na Skladu ali po poštia) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE1.   Splošne informacije o registruRegister podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542) Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko podjetja oddajo po pošti na naslov: Javni sklad RS za podjetništvo Ul. kneza Koclja 22 2000 Maribor     2.   Vloga    3. Objava podjetij   Kontaktne osebe Sklada: Mag. Simona Černel (02) 234 12 89Ana Teršek  (02) 234 12 77Mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67  
Stalno odprt – vloga se lahko odda vsak delovni dan fizično na Skladu ali po pošti a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE 1.   Splošne informacije o registru Register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vodi skladno z 31. členom Zakona o spodbujanju investicij (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0542?sop=2018-01-0542) Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko podjetja oddajo po pošti na naslov: Javni sklad RS za podjetništvo Ul. kneza Koclja 22 2000 Maribor    2.   Vloga   3. Objava podjetij   4.Kontaktne osebe Sklada: Mag. Simona Černel (02) 234 12 89 Ana Teršek (02) 234 12 77 Mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
PODIM - najvplivnejša start-up konferenca v evropski Jadranski regiji in na področju Zahodnega Balkana. Maja 2018 se je bo udeležilo 200+ najobetavnejših startupov iz regije, 100+ investitorjev iz vsega sveta in 150+ predstavnikov velikih uveljavljenih podjetij iz regije in širše.
S tremi predstavitvenimi dogodki, ki bodo 4., 5. in 6. septembra 2017 potekali v Ljubljani, Mariboruin Novi Gorici, začenjamo letošnji jesenski krog financiranja start-upov s 75.000 € in 200.000 €semenskega kapitala Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Investicije SK75 in SK200 so enako kot doslej namenjene inovativnim start-up podjetjem s potencialom hitre globalne rasti, spremlja pa jih intenzivna vsebinska podpora v obliki pospeševalniških programov in sodelovanja z izbranimi start-up mentorji iz vrst uveljavljenih podjetnikov in investitorjev. Zadnji rok za prijave v pred-selekcijski postopek letošnjega jesenskega kroga je 11. september. Hkrati pa prvič objavljamo tudi imena vseh podjetij, ki so pred kratkim zaključila procese pridobivanja pomladnih SK75 in SK200 investicij. Družina obstoječih 61 SK start-upov je tako bogatejša za šest SK75 ekip - ASMJ (produkt Moveo), Stork (produkt Baby Stork), Coinhab, Fastcast, Proventus (produkt Tomappo) in E-upravnik, prejemnik letošnje pomladne SK200 investicije pa je podjetje SmartPA, ki je jeseni 2014 pridobilo investicijo SK50, tokrat pa je prepričalo z novim poslovnim modelom in drznim načrtom za mednarodno širitev.  Ugodna in dostopna oblika financiranja  Rezultati oz. povratne informacije slovenskih start-upovcev, ki so do zdaj prejeli SK75 ali SK200 investicijo, kažejo, da gre pri konvertibilnem posojilu v vrednosti 75.000 EUR in javni lastniški investiciji v višini 200.000 EUR za eno najbolj ugodnih in dostopnih oblik pridobivanja zagonskega kapitala. Oba finančna produkta SPS namreč podjetnikom omogočata hitro in učinkovito testiranje ključnih predpostavk za razvoj posla in rast prodaje oz. financiranje globalne širitve, hkrati pa jim omogočata, da se podjetniki aktivno pripravljajo na večje investicijske runde domačih ali tujih skladov tveganega kapitala ali sprejem v pospeševalnik.  Slovenski start-up leta o pomenu podpornega okolja in investicij SPS Kakšen je dejanski pomen SK investicij, ki so pomemben del slovenskega podpornega okolja za start-upe, je pred kratkim dobro ponazoril Jernej Mirt, soustanovitelj in direktor podjetja VIAR, ki je prejemnik SK75 investicije pomladne generacije 2015: ”Jaz nas jemljem kot čisti produkt slovenskega podpornega okolja. Mi smo praktično zrasli skupaj z Iniciativo Start:up Slovenija, z SK investicijo, bootcamp programom in Inkubatorjem Savinjske regije oziroma Start:up Celje skupnostjo … Slovensko podporno okolje je tukaj z namenom. Ne moreš nikogar prisiliti, da ga uporablja, ga pa jaz definitivno priporočam, ker vem, da bi mi danes bili na 30 % naše trenutne uspešnosti, če ne bi bili člani tega okolja,” je v intervjuju ob prejemu naziva Slovenski start-up leta 2017, ki ga je VIAR prejel na letošnji PODIM konferenci, povedal Mirt.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja   Oznaka produkta P7R 2020/Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja Vlagatelji OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA so: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.     Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere, nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev, strošek kredita se ne zaračunava... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: izdatki za materialne investicije, izdatki za nematerialne naložbe, izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za nakup storitev izdatki za plače Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Opis produkta Razpis Najpogostejša vprašanja Oznaka produkta P7R/Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Kratek opis produkta Produkt predstavlja: ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri Namen produkta Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) za financiranje rast in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Končni prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja Vlagatelji Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje Ugodnosti za končne prejemnike Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi: nižje obrestne mere (1,1 %), nižje zavarovalne zahteve, ročnosti kredita do 5 let, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev, strošek kredita se ne zaračunava... Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: izdatki za materialne investicije, izdatki za nematerialne naložbe, izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za nakup storitev izdatki za plače Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA SO V PRIPRAVI.
Poleg finančnih spodbud, ki so MSP - jem (mikro, malim in srednje velikim podjetjem) na voljo v vseh fazah razvoja, je Slovenski podjetniški sklad (SPS) v letu 2019 začel izvajati tudi naslednje programe vsebinske podpore:    Namen vsebinske podpore v obdobju  je spodbujanje: Usposabljanja in razvoja podjetij; Mentorstva in ostale podporne storitve za omogočanje hitrejše rasti podjetij; Mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij. Vsebinska podpora bo neposredno prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu: Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo (kazalnik učinka C004) Prav tako pa bo vsebinska podpora prispevala k naslednjim ciljem v operativnem programu: Število hitrorastočih podjetij Dodana vrednost na zaposlenega v MSP Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si     
Predstavitev podjetij, ki iščejo zasebne investitorje 
Slovenski podjetniški sklad je prejel nagrado za najboljši pospeševalniški oz. inkubatorski program za start up podjetja v Sloveniji V tehnološkem parku Ljubljana se je 14.11.2016 predstavilo 56 slovenskih start up podjetij in deležnikov slovenskega startup ekosistema, med katerimi je nacionalna komisija izbrala 11 najboljših, ki bodo Slovenijo kot nacionalni ambasadorji zastopali na uglednem dogodku Cenral European Startup Awards 2016 Grand Finale (CESA), ki ga bo 1. decembra gostil ljubljanaski ABC pospeševalnik, 9 decembra 2016 pa se bodo najboljše ekipe pomerile za končno zmgao v okviru dogodka Global Startup Awards 2016, ki bo letos potekal v Kuala Lumpurju v Maleziji. Po glasovanju 5- članske komisije in izidih javnega glasovanja bo Slovenijo na velikem CEE regijskem finalu (CEE - regija srednje in vzhodne Evrope) zastopal tudi Slovenski podjetniški sklad, in sicer v kategoriji najboljši pospeševalniški oz. inkubatorski program - program vsebinske podpore za mlada inovativna podjetja, ki se po principu SPS dvojpka izvaja skupaj s finančno spodbudo semenski kapital za inovativna podjetja - konvertibilno posojilo 75.000 EUR.  V ostalih kategorijah so finalisti: ·         v kategoriji najboljši ”coworking” prostor Zavod mladi podjetnik, ·         v kategoriji najboljši neodvisni razvijalec iger Dawn of Play, ·         v kategoriji ”early stage” startup  DOM DOM (aplikacija Homey) - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljši IoT startup Chipolo - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljši ”fintech” startup Borza terjatev - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljša uporabniška izkušnja Eurosender - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji najboljši družbeni vpliv Blub Blub - PODPRTO PODJETJE SKLADA ·         v kategoriji investitor leta Jure Mikuž iz RSG Kapital - SODELUJOČA DTK ·         v kategoriji najbolj vplivne ženske »startuperke« Alja Isaković, ·         v kategoriji startup leta ekipa GoAvio (Nizkocenovci) - PODPRTO PODJETJE SKLADA. Najboljših 11 slovenskih ambasadorjev je poleg javnega glasovanja določila nacionalna žirija, v kateri so sodelovali Branko Drobnak, predsednik kluba Poslovni angeli Slovenije, Jakob Gajšek, soustanovitelj ABC pospeševalnika, Marjana Majerič, namestnica direktorja Tehnološkega parka Ljubljana, Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka in Urban Lapajne, organizacijski vodja Iniciative Start:up Slovenija. Central European Startup Awards (CESA) je serija dogodkov v državah srednje in vzhodne Evrope, ki  promovirajo najboljše inovatorje ter deležnike start up ekosistema, na ravni posamičnih držav, nato na ravni celotne CEE regije in na koncu še v okviru globalne mreže Global Startup Awards. Dogodek podpirajo partnerji, kot so Google, IMB, Amazon, SAP in drugi. Letos so v CESA poleg Slovenije sodelovale še Madžarska, Avstrija, Slovaška, Češka, Poljska, Romunija, Bolgarija, Srbija in Hrvaška, ki so prispevale skupaj več kot 700 nominacij.
Top