Novice

1. Komercialne banke SPS pri izvajanju posameznih finančnih produktov sodeluje tudi s komercialnimi bankami, ki poslujejo v slovenskem prostoru. Banke, ki se odzovejo na uradno povabilo SPS-a k sodelovanju, ter pristanejo na pogoje medsebojnega sodelovanja, sklenejo z SPS-om pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Prednost sodelovanja z bankami se odraža predvsem z (1) delitvijo tveganj med različnimi poslovnimi partnerji, (2) kombiniranjem različnih finančnih virov, ter (3) spodbujanju bank, da se intenzivneje vključijo v podporo start-up podjetij, mikro podjetij in hitrorastočih inovativno usmerjenih podjetij, ki za bančni sektor predstavljajo večje tveganje v primerjavi z že uveljavljenimi podjetji. SEZNAM BANK 2. Družbe tveganega kapitala, ki izvajajo javno-zasebno partnerstvo Pri izvajanju instrumenta kapitalskih naložb RS v zasebne družbe tveganega kapitala SPS sodeluje z izbranimi družbami tveganega kapitala. S tem je zagotovljen (1) večji multiplikacijski učinek, saj morajo izbrani DTK-ji k pridobljenim javnim virom iz SPS-a dodati še lastna sredstva v višini najmanj 51%, prav tako pa se (2) tveganje porazdeli med oba finančna partnerja. Družbe tveganega kapitala so:-          DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.dtkmurka.si/ -          META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.zernikemetaventures.com/ -          STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.sth.si/ -          PRVI SKLAD, družba tveganega kapitala, d.o.o. http://www.rsg-capital.si/ 3. SID banka Sodelovanje SPS-a s SID banko se odraža s (1) povezovanjem finančnih sredstev SID banke in SPS-a na ravni sodelovanja s komercialnimi bankami, ter s (2) potencialnim sodelovanjem in/ali financiranjem obeh institucij pri izvajanju posameznega instrumenta. 4. Regionalne garancijske sheme SPS sodeluje tudi z regionalnimi garancijskimi shemami, organiziranimi v okviru regionalnih razvojnih agencij ali regionalnih razvojnih centrov, ter tako (1) pospeši razvojna investicijska vlaganja v MSP na regionalni ravni, obenem pa (2) omogoča delitev tveganja med različnimi poslovnimi partnerji.
(vir: Strateški program) Kot učinkovita izvajalska institucija Sklad tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami. SODELOVANJE Z DOMAČIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI SODELOVANJE Z EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI
Datum objave Naziv Oznaka Vir 28.7.2008 Zakon o javnih skladih – ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B) S tem zakonom se določi ustanovitev javnega sklada, namensko premoženje, organi, upravljanje namenskega premoženja, nadzor in druge vsebine, ki se nanašajo na delovanje javnega sklada. ZJS-1 Uradni list RS, št. 77/08 4.10.2013 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo S temi zakoni se določajo ukrepi za pospeševanje razvoja in ustanavljanje podjetij. ZPOP-1B Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13 23.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala. ZPOP-1B Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13 23.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK-A Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09 20.12.2013 Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo V ustanovitvenem aktu je določen namen, ime, sedež sklada, vrednost namenskega premoženja, pristojnosti organov in druge vsebine sklada, ki jih določajo zakoni.   Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 , 71/09 in  04/2019 19.04.2018 Splošni pogoji poslovanja Sklada določajo merila za določitev upravičencev do državnih pomoči, merila za določitev namenske rabe državne pomoči in vsebino pravic in obveznosti sklada in upravičencev na podlagi dodeljenih državnih pomoči.   Splošni pogoji poslovanja SkladaSklep vlade 17.01.2019 Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 - 2023   Strateški dokumentSklep vlade    
Datum objave Naziv Oznaka Povezava Vir 20.5.2003 Priporočilo Komisije o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij 2003/361/ES Povezava L124/36 20.12.2013 Uredba o Evropskem socialnem skladu 2013/1304/EU Povezava L347/470 20.12.2013 Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj 2013/1301/EU Povezava L347/289 20.12.2013 Uredba o Kohezijskem skladu  2013/1300/EU Povezava L347/281  22.7.2013 Uredba Sveta (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 994/98 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči  2013/733/EU Povezava L204/11 22.7.2013 Uredba Sveta (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES 2013/734/EU Povezava L204/15 23.7.2013 Smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020  2013/C 209/01 Povezava L209/1 18.12.2013 Uredba Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 2013/1407/EU Povezava L352/1 20.12.2013 Uredba o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 2013/1303/EU Povezava L347/320 22.1.2014 Smernice o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja 2014C 19/04 Povezava L19/4 17.6.2014 UREDBA KOMISIJE o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 2014/651/EU Povezava L187/1 27.6.2014 Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije 2014C 198/01 Povezava L198/1   Navodila za pripravo programov in izvajanje skladov   Povezava      
Datum objave Naziv Oznaka Vir 25.2.2008 Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013 in uporaba le teh za potrebe Javnega sklada RS za podjetništvo     9.12.2013 Zakon o javnih financah ZJF Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13 30.5.2014 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ZIPRS1415 Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14 11.1.2013 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije   Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13 29.5.2002 Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ZUKLPP Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 - ZSRR, 22/00 - ZJS, 67/01 in 47/02 22.11.2013 Predpisi Banke Slovenije o upravljanju s tveganji, izdani na podlagi 129. člena zakona o bančništvu ZBan-1 Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 52/11 - popr., 9/11 - ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 - ZS-K in 96/13 15.4.2004 Zakon o spremljanju državnih pomoči ZSDrP Uradni list RS, št. 37/04 4.7.2014 Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«   Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14 8.10.2013 Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13 2.7.2013 Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ZPRPGDT Uradni list RS, št. 44/07 - uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13 17.2.2014 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo 24.7.2009 Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09 11.4.2005 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji   Uradni list RS, št. 37/05 18.1.2013 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013   Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13 9.7.2010 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ   Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10   Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov EU v programskem obdobju 2007 – 2013, oktober 2007       Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013, Ljubljana, december 2009    
 Strateški dokument  Vsebina Povezava  Slovenska industrijska politika – SIP, februar 2013 Vlada RS je sprejela Slovensko industrijsko politiko (SIP) kot strateški dokument, ki predstavlja nabor usmeritev za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, za krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, za učinkovit odgovor na družbene izzive ter aktivnosti za trajnostni razvoj industrije. Hkrati je SIP pomemben element pri pripravi operativnega programa za večletno obdobje finančne perspektive 2014 – 2020 ter pripravo programov ukrepov s področja podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije. Pomemben poudarek v okviru SIP je na izboljšanju dostopa do virov financiranja, kjer so usmeritve v : • Podporo rasti in razvoju podjetij ter širitvi na tuje trge preko dolžniških virov financiranja (instrumenti finančnega inženiringa: subvencioniranje obrestnih mer, mikrokrediti, mikrogarancije, krediti in mezzanin krediti, garancije, itd). • Nadaljnji razvoj lastniških virov financiranja (krepitev in učinkovito delovanje skladov semenskega in tveganega kapitala) ter razvoj drugih sodobnih obliki financiranja, vključno z javno zasebnim partnerstvom, • Spodbujanje podjetništva za posebne ciljne skupine (mladi, ženske, socialni podjetniki, mikropodjetniki), • Podpora rasti in razvoju podjetij na enostaven in hiter način financiranja za določen namen. Povezava     Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek)  Strategija razvoja Slovenije predstavlja krovni strateški dokument, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije do leta 2020. V dokumentu so opredeljena štiri prioritetna področja: • Konkurenčno gospodarstvo • Znanje in zaposlovanje • Zeleno življenjsko okolje • Vključujoča družba V okviru opredeljenih prioritet so identificirane naslednje tri horizontalne razvojne vsebine za katere se bo namenil del razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 2020: • raziskave in razvoj ter inovacije, • zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij, • zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in starejši). Povezava Partnerski sporazum Slovenije (osnutek) Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki. Poglavitni elementi Partnerskega sporazuma: • skladnost s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora zahtevam posameznega sklada EU (tj ESRR, ESS, KS, EKSRP, ESPR) tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, • integralni pristop k teritorialnemu razvoju, ki bo podprt s strani skladov EU, • učinkovita implementacija. Povezava Strategija pametne specializacije Strategija pametne specializacije Slovenije predstavlja strateški in izvedbeni načrt za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev v obdobju 2014-2020. Strategija pametne specializacije ni strategija specializacije samo v visokotehnoloških dejavnostih, ampak predstavlja strategijo za ustvarjanje in dvig dodane vrednosti v vseh dejavnostih in s tem za njihovo prestrukturiranje, na podlagi identificiranih prioritet, predvsem pa daje možnost za ustvarjanje novih delovnih mest. Povezava Akcijski načrt za podjetništvo 2020 (dokument) Akcijski načrt za podjetništvo 2020 je usmerjen v podporo podjetnikom in k radikalnim spremembam podjetniške kulture v Evropi. Načrt postavlja v ospredje ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja pri vzgoji novih generacij podjetnikov, vključuje pa tudi posebne ukrepe za spodbujanje podjetništva med mladimi, ženskami, starejšimi, migranti in brezposelnimi. Del načrta je tudi osredotočen k odpravljanju ovir na poti do podjetništva in sicer z ambicioznimi ukrepi, ki so v pomoč podjetjem v začetni fazi poslovanja in novim podjetjem, ter omogočajo uspešnejši prenos lastništva podjetja, boljši dostop do financiranja ter še eno možnost po stečaju za poštene podjetnike. Povezava Operativni program za obdobje 2014-2020 Z vlaganjem sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov bo Slovenija prispevala k izpolnjevanju naslednjih ciljev: • Dvig konkurenčnosti, produktivnosti in inovacijskega potenciala slovenskega gospodarstva, temelječega na raziskavah in inovacijah; • Zvišanje zaposlenosti ženskih in moških predvsem v ključnih ciljnih skupinah (mladi, starejši, dolgotrajno brezposelni, nižje izobraženi); • Doseganje nacionalnih ciljev na področju podnebno energetskega paketa; • Zmanjšanje števila oseb, ki se soočajo z visokim tveganjem revščine in socialne izključenosti. Povezava Jamstvo za mlade – Izvedbeni načrt 2014-2015 Jamstvo za mlade je aktualen evropski projekt na področju zaposlovanja mladih, ki ga sprejema Vlada RS in s tem sledi pozivu Evropske Komisije, naj države članice zagotovijo, da vsi mladi v starosti od 15-29 let v Evropi v štirih mesecih po prenehanju šolanja ali začetku brezposelnosti dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Izvedbeni načrt Jamstva za mlade za obdobje 2014-2015, ki ga je Vlada RS sprejela konec januarja 2014 zajema 36 ukrepov, v ukrepe bi naj bilo vključenih več kot 63.000 mladih. Načrtovane aktivnosti, ki se bodo izvajale bodo med drugim pokrivale tudi področje podjetništva in inovativnosti ter različne spodbude za zaposlovanje. Posebna pozornost v okviru ukrepov se tako namenja spodbujanju podjetništva oz. pomoč tistim, ki bi želeli stopiti na pot podjetništva, v katerega se bodo z različnimi resursi vključila vsa pristojna ministrstva. Na podlagi diferenciranega pristopa (ločitev na tiste, ki si želijo manj tveganih poslovnih odločitev in tiste, katerih ideje so povezane s tveganim kapitalom) naj bi se podjetnikom v prvih letih pomagalo s čim več spodbudami in svetovanjem. Povezava Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016 Socialno podjetništvo med drugim omogoča dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja ter zagotavlja dodatna delovna mesta z dobro, morda tudi inovativno poslovno priložnostjo. Zakon o socialnem podjetništvu, ki ga je Vlada RS sprejela marca 2011 določa ukrepe za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij, ki zajemajo zagotavljanje ugodnejših kreditov, garancij in subvencij iz proračunskih virov, preko skladov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in evropskih virov za socialna podjetja. Vlada RS je tako na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu sprejela Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva v RS za obdobje štirih let, kjer je tudi opredelila njene izvajalce. Strategija določa tri strateške razvojne cilje. Največji poudarek v Programu ukrepov 2014-2015 je na drugem razvojnem cilju t.j. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo in številnih ukrepih za njegovo dosego. Povezava
Institucija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Povezava  Ministrstvo za finance RS Povezava GZS – Gospodarska zbornica Slovenije Povezava  OZS – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Povezava  SPIRIT – Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma Povezava Slovenski podjetniški portal Povezava Portal za podjetja in podjetnike Povezava Evropski programi in pobude Evropska Komisija Povezava European Investment Fund  Povezava HORIZON 2020 Povezava COSME Povezava EEN – Evropska podjetniška mreža Povezava
V pripravi.
V pripravi.
Organizacijska shema Slovenskega podjetniškega sklada deluje na podlagi Zakona o javnih skladih. Na Skladu je na dan 31.12.2018 zaposlenih 36 oseb.
Top