Novice

Slovenski podjetniški sklad je za enostavnejšo in preglednejšo pripravo vloge za prijavo na javni razpis pripravil nekaj pripomočkov, ki podjetniku olajšajo delu pri pripravi vloge in sicer: 1. Elektronski obrazci za prijavo na razpise 2. Pripomoček za pripravo poslovnega načrta 3. Pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta
Na podlagi 3. odst. 19. člena Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11) določam. Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Stroški za posredovanje in formacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in posredovanje informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov. 1. Cena odbiranja in posredovana informacij javnega značaja: Cena odbiranja ali priprave = (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) X (cena ure dela) Cena ure dela se določi glede na zapletenost odbiranja in priprave dokumentov in sicer: za enostavna dela se računa cena svetovalca 3 za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo eno od izjem, ki se na podlagi 7. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena ure svetovalca 2 za odbiranje in pripravo dokumentov, ki vsebujejo več izjem, ki se na podlagi 7. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izločijo iz dokumenta, se računa cena dela svetovalca 1 Cena ure svetovalca 3  9,16 EUR Cena ure svetovalca 2  12,19 EUR Cena ure svetovalca 1  16,63 EUR  2. Cena materialnih stroškov ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,09 EUR elektronski zapis na eni disketi 3,92 EUR pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,05 EUR pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 EUR poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom za poštne storitve (storitve po ceniku pošiljanja Pošte Slovenije) Amortizacija je vključena v ceno. Zneski določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se izračuna skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnim na dan izstavitve računa. Cenik začne veljati z dnem podpisa direktorja, uporabljati pa se prične z dnem podanega soglasja ministrstva, pristojnega za upravo. Maribor, dne 25.09.2007 mag. Maja Tomanič- Vidovič direktorica
 Kataloga Informacij Javnega Značaja: 1. Osnovni podatki o katalogu:  Naziv organa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Odgovorna uradna oseba: mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Datum prve objave kataloga: 19.01.2007 Datum zadnje spremembe: 4.2.2013 Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si Druge oblike kataloga: fizična oblika kataloga, dostopna na sedežu Sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga a. Organigram in podatki o organizaciji organa Splošni podatki o organu: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, Maribor tel.: 02/234-12-60 fax: 02/234-12-82 email: info@podjetniskisklad.si internet: www.podjetniskisklad.si Kratek opis delovnega področja organa: Kratek opis delovnega področja organa: Slovenski podjetniški Sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. Sklad sledi razvojnim strategijam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije ter je usmerjen v izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja. S podpiranjem inovativnosti, novih investicij v človeški in tehnološki potencial Sklad dosega hitrejši razvoj in oblikuje podjetnejše poslovno okolje. Pričakovan rezultat intenzivnejših raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v MSP- je povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter izboljšanje človeškega kapitala. Skladno s sprejeto Poslovno politiko je vizija Sklada delovati kot učinkovita nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja rast in razvoj tržno uspešnejšega podjetništva ter izboljšuje strukturo slovenskega gospodarstva. Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenski podjetniški sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področju: • zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij, • zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in garancijami, • spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. Sklad skrbi, da so državne pomoči razporejene po vseh življenjskih fazah razvojnega ciklusa podjetij, tako od zagonske faze kot do faze nadaljnje rasti in razvoja. Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev za MSP - je v Sloveniji v obliki dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k razvoju trga tveganega kapitala v Sloveniji. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Sektor državnih pomoči Sektor za finance Sektor za splošne zadeve in razvoj Organigram organa Priloga št. 1 b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij javnega značaja Pristojna oseba: mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica - tel. (02) 234-12-60, - email: info@podjetniskisklad.si Mateja Krajnc - tel. (02) 234-12-51, - email: info@podjetniskisklad.si c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa Državni predpisi • Zakon o javnih skladih (Ur. I. RS št. 77/08) • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. I. RS št. 102/07 in 57/12) • Zakon o družbah tveganega kapitala (Ur. l. RS št. 92/07 in 57/09) • Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur. I. RS št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09) Predpisi EU • Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (Commission regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises) • Uredba komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10 marec 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov, in o razveljavitve Uredbe (ES) št. 1145/2003 • Uredba Evropske komisije št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri de minimis pomoči z dne 15. december 2006 (Uradni list Evropske unije L 379/5) • Uredba Evropske komisije št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja in Uredba komisije št. 1976/2006 glede podaljšanja uporabe obdobij • Uredba Evropske komisije št. 1628/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri državni regionalni pomoči za naložbe • Priporočilo Komisije (ES) 2003/361/ES z dne 6. maj 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, Ur.l. RS 124/2003 z dne 20.05.2003, str. 36 • Smernice skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja (2006/C 194/02) • Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.06.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Ul L, št. 210 z dne 31.07.2006, str. 25) • Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 05.07.2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ul. L., št. 210 z dne 31.07.2006, str. 1) • Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu • Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktober 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru izvajanja razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov – prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva • Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02) • Uredba Komisije (ES) št. 1976/2006 o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, oktober 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede podaljšanja obdobij uporabe • Uredba komisije (ES) št. 364/2004 o spremembi uredbe št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (Ur.l. RS L 063, z dne 28.02.2004) • Uredba sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21.06.1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih, Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) • Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL l, št. 371 z dne 27.12.2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 (Ur. list RS št. 41/07), uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24.10.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) Predlogi predpisov / e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov · Programu ukrepov za spodbujanje gospodarstva (Paket št. 3), sprejet na 29. seji Vlade RS, dne 13.9.2012, sklep št. 30000-5/2012/15; · Nacionalni reformni program 2011 – 2012; · Europa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast; · Ukrepi države za blažitev posledic gospodarske krize (sprejeti na Vladi RS dne 18.12.2008 in 19.02.2009); · Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja (sprejet na Vladi RS dne 06.05.2010); · Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013); · Poslovna politika Sklada za obdobje 2009 – 2013, ki jo je Vlada RS sprejela na 39. redni seji dne 30.7.2009; · Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji - PIFI za obdobje 2009 – 2013, ki ga je Vlada RS v osnovni verziji sprejela s sklepom št. 30200-2/2009/5 na svoji 50. redni seji dne 22.10.2009, ter njegove spremembe in dopolnitve v letih 2010, 2011 in 2012. f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki jih vodi organ Postopki dodelitve sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja, ki se izvajajo skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. g. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov Seznam vsebinskih sklopov / 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja dostop preko spleta: www.podjetniskisklad.si fizični dostop: na sedežu Sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor. Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev prek elektronskega naslova pa se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Za ustno se šteje tudi zahteva, podana po telefonu. Prosilec ima pravico dobiti od Sklada informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračuna. Na pravno varstvo, ki ga predpisuje zakon, se lahko prosilec sklicuje samo, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. 4. Stroškovnik in cenik Cenik za posredovanje informacij javnega značaja Cenik za posredovanje informacij javnega značaja - priloga št. 2 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja Prejemniki državnih pomoči Maribor, 4.2.2013 mag. Maja Tomanič Vidovič direktorica priloga št. 1 – ORGANIGRAM ORGANA priloga št. 2 – CENIK
1. Seznam evidenčnih javnih naročil 2020   2. Javna naročila   »Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada na področju zdravja v letu 2021«  (ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci»Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele) v letu 2021«(ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci»Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2021«  (ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci "Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva v letu 2021 za prejemnike sredstev Sklada"(ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci»Podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja v letu 2021«(ODPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Vsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2021"(ZAPRT RAZPIS)  Razpisna dokumentacijaObrazci “Izvedba treningov na področju prodaje in digitalnega marketinga za prejemnike P2, SK75 in SI-SK v letu 2020«(ZAPRT RAZPIS)   Razpisna dokumentacijaObrazci "Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2, SK75 in SI-SK ter koordinacije mentorskega programa za navedbo ciljno skupino v programskem letu 2020" (ZAPRT RAZPIS)  Razpisna dokumentacijaObrazci Sprememba razpisne dokumentacijeObrazci "Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele) v letu 2020" (ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Sprememba razpisne dokumentacije "Nakup in vzdrževanje dokumentarnega sistema"(ZAPRT RAZPIS) Sprememba razpisne dokumentacijeRazpisna dokumentacijaObrazci"Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje dveh let"(ZAPRT RAZPIS)      Razpisna dokumentacijaObrazci"Povezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami v letu 2020."(ZAPRT RAZPIS)  Razpisna dokumentacijaObrazci»Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2020" (ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazci"Vzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje dveh let"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Dobava novega osebnega vozila po sistemu staro za novo, kar vključuje obvezen odkup rabljenega vozila v lasti naročnika"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva v letu 2020 za prejemnike sredstev Sklada"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci"Podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja v letu 2020"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Sprememba - Razpisna dokumentacijaObrazci"Vsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2020"(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba promocije produktov Sklada, ki zajemajo kombinacijo vsebinske in finančne podpore ("dvojčki") v okviru projekta Start up Slovenija in na konferenci PODIM z vključenim predselekcijskim postopkom za P2 in SK75 in mehko podporo pri vpisu v register ter izvedbo svetovanj s tujimi strokovnjaki na konferenci PODIM 2020.(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci »Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike P2 2019, SK 2014 - 2019 in so-investiranje 2019 v industriji strojne opreme ter promocija »dvojčkov« Sklada za inovativna MSP v tej vertikali«(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2 2019, SK 2019 in so-investiranje 2019 ter koordiniranje mentorskega programa za navedeno ciljno skupino(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Podora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazci Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dneva za prejemnike sredstev Sklada(ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazciPovezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami.(ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba zunanjega revidiranja letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za obdobje od 2019 do 2021(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciSPS - bilančna poročila 2018Organizacija večje investicijske konference ter organizacija demo dni za prejemnike sredstev Sklada(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecPovezovanje korporacij z inovativnimi MSP (star-up, scale-up in drugimi inovativnimi MSP) z namenom izvedbe investicij ali strateškega sodelovanja ter promocije mehanizma soinvestiranja med koorporacijami.(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecVsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla(ZAPRT RAZPIS)Sprememba razpisne dokumentacije + Spremenjen obrazecRazpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecVzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli Javnega sklada Republike Slovenije za  podjetništvo za obdobje enega leta(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciESPD obrazecVzdrževanje informacijskega sistema - Pantheon z dodatnimi moduli (ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba projekta start up Slovenija za leto 2018 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 in produkte Sklada namenjene start up podjetjem ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2018(ZAPRT RAZPIS)Razpisana dokumentacijaObrazciESPDIzvedba projekta: Celotna prenova informacijskega sistema Pantheon(ZAPRT RAZPIS) Razpisna dokumentacijaObrazciIzvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaObrazec 1- ponudbaObrazec 2 - predračunObrazec 3 - ESPDObrazec 4 - soglasje podizvajalcaObrazec 5 - vzorec pogodbeSprememba razpisne dokumentacijeSprememba razpisne dokumentacije EU 14-popravekZunanje revidiranje letnega poročila(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaWord obrazciIzvedba projekta start up Slovenija za leto 2017 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2017(ZAPRT RAZPIS)Razpisana dokumentacijaESPDVzdrževanje informacijskega sistema Pantheon z dodatnimi moduli(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacija z dne 16.02.2017Word obrazciDobava osebnega vozila(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacija z dne 07.02.2017Izvedba projekta: Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaSprememba razpisne dokumentacije dne 20.10.2016Obrazec 1 - ponudbaObrazec 2 - predračunObrazec 3 - ESPDObrazec 4 - soglasje podizvajalcaObrazec 5 - vzorec pogodbe Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2016 z vključenim pred-selekcijskim postopkom za P2, SK75 in SK200 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2016(ZAPRT RAZPIS)Razpisna dokumentacijaIzvedba analize ter nadgradnja sistema upravljanja tveganj Slovenskega podjetniškega sklada po produktih, vključno z izračunom lastne cene posameznega produkta (ZAPRT RAZPIS)- Razpisna dokumentacija - Razpisna dokumentacijaIzvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL 2015 - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR v letu 2015(ZAPRT RAZPIS).-       Razpisna dokumentacija - SK75 Izvedba vsebinskega programa podpore podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na javnem razpisu "SEMENSKI KAPITAL - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR v letu 2015.(ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija - SK200 Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2015 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2015(ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf Razpisna dokumentacija.doc Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2014 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2014 (ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf Izvedba projekta Start:up Slovenija za leto 2013 ter mednarodne podjetniške konference PODIM 2013 (ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf Razpisna dokumentacija.pdf Razpisna dokumentacija.doc Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb.pdf Izvedba zunanjega revidiranja letnega poročila Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013 in 2014 (ZAPRT RAZPIS). Razpisna dokumentacija.pdf
Letna poročila Pojmovnik Sklada Analiza 10. obletnice podpore start upom Priročnik organizacijskih oblik podjetij Ustanovitveni akt
V zadnjih 4-ih letih so aktivnosti Sklada pomembno vplivale na pozitivne kazalce mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in posledično na celotno slovensko gospodarstvo. Od leta 2016 do leta 2019 je Sklad dosegel naslednje rezultate odobravanja finančnih in vsebinskih spodbud:  Podrobnješe rezultate in učinke poslovanja Sklada najdete v priponki:   
Osnovni namen SPS-a tudi za leto 2021 ostaja, da bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP-jem) omogočil lažji, cenejši in hitrejši dostop do ugodnih virov financiranja preko finančnih in vsebinskih spodbud. SPS namerava v letu 2021 skupno: - ponuditi: c.a. 281,80 mio EUR finančnih in vsebinskih spodbud od tega: 269,36 mio EUR finančnih spodbud 12,44 mio EUR vsebinskih spodbud - podpreti: c.a. 5.967 projektov od tega: 3.277 projektov v okviru finančnih spodbud 2.690 projektov v okviru vsebinskih spodbud Finančni programi v letu 2021:   Vsebinski programi v letu 2021:            
Podprti projekti Sklada morajo prispevati k makroekonomskim učinkom na ravni Slovenije z vidika izvedenih investicij, ohranjanja števila delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja dodane vrednosti na zaposlenega. Spremljanje doseženih makroekonomskih učinkov se izvaja v okviru poslovnega procesa strateške analize in poročanje. Po izvedeni finančni podpori, Sklad spremlja podprte projekte še 3 leta po izvedeni investiciji oz. dlje časa, če to zahteva narava produkta, ter s tem načinom spremlja doseganje zastavljenih ciljev na makroekonomskem področju. Učinki spremljanih podjetij so prikazani z letnim zamikom, saj so novi finančni podatki za preteklo leto dosegljivi šele konec meseca maja. Pregled doseženih makroekonomskih učinkov podprtih podjetij v obdobju 2016-2019 izkazuje: Podrobnješe rezultate in učinke poslovanja Sklada najdete v priponki:   
Nekaj uspešnih slovenskih podjetij s svojo inovativnostjo in iznajdljiovstjo piše zgodbe o uspehu, večina je prodrla tudi na globalne trge. Pri tem so morali slediti trendom na trgu, prav tako pa namenjati sredstva za raziskave in razvoj. V zadnjem letu so izstopala naslednja podjetja, ki jih najdete v katalogu dobrih praks.    
1. Sodelovanje z Evropsko komisijo (EK)  Sklad pri svojem delovanju že od leta 2005 koristi sredstva evropske kohezijske politike in s tem omogoča slovenskemu podjetniškem sektorju dostop do evropskih finančnih sredstev. Sodelovanje se je v finančni perspektivi 2007 – 2013 nadaljevalo in še dodatno okrepilo. 2004-2013 v mio EUR  Evropski strukturni skladi  Višina vira Št. odobrenih fin. ins.   Višina odobrenih fin.ins.  ESRR – subvencije 201,7 1.235 200,9  ESRR – dolžniško financiranje 74,3 1.814 339,7  ESRR – lastniško financiranje 35,05 21 20,3 SKUPAJ ESRR 311,05 3.070 560,9 Delež ESRR 72% 72% 84% 2. Sodelovanje z Evropskim investicijskim skladom (EIF) Sklad je v letu 2004 pričel s sodelovanjem z Evropskim investicijskim skladom (EIF), ki izvaja programe Evropske komisije v okviru Večletnega programa za podjetja in podjetništvo 2001 – 2006 (MAP 2004 – 2006). Leta 2008 pa je Sklad sodelovanje še okrepil v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije 2007 – 2013 (CIP 2007 – 2013). Evropski vsebinski programi za MSP-je Višina vira Št. odobrenih fin. ins. Višina odobrenih fin. ins. MAP 2004-2006 0,69 117 13,76 CIP 2007-2013 7,64 937 152,83 Skupaj MAP 2004-2006 in CIP 2007-2013 8,33 1.054 166,59 Delež MAP in CIP 1,9% 24% 25% COSME 2014-2020program COSME je v teku, prikazani so pogodbeno odobreni zneski 14,57%  1.940  310,00 EASI 2014-2020 1,3 % 543 12,8 3. Sodelovanje AECM SPS je polnopravni član Evropskega združenja garancijskih shem (The European Mutual Guarantee Association – AECM), v katerega je vključenih 40 članic iz več kot 20 evropskih držav, Rusije, Črne Gore in Turčije. Polnopravno članstvo v Evropskem združenju garancijskih shem – AECM omogoča SPS-u stalni stik in pretok informacij o izvajanju garancijskih shem na ravni evropskih držav, obenem pa članicam odpira možnosti, da s predlogi in idejami sodelujejo pri kreiranju ekonomskih politik. Portfelj članic na dan 31.12.2017 znaša 126 mrd EUR izdanih garancij, ki so bile odobrene več kot 3 mio upravičencem (več na povezavi).
Top