Novice

Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis Sklada za posamezni produkt. Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj. Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja. Vsebina vloge je predstavljena v vsakem razpisu posebej, osnovna elementa sta: prijavni list (dosegljiv za vsak razpis posebej v elektronski obliki na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko RAZPISI) in poslovni načrt, ki ga najdete pod kategorijo POMOČ UPORABNIKOM/Pripomomoček za pripravo poslovnega načrta. S pomočjo orodja, ki je že v naprej pripravljeno lahko samostojni podjetniki in gospodarske družbe samostojno pripravijo poslovni načrt. Potrebno je dodati še nekaj uradnih dokazil, vendar večjih birokratskih težav s pripravo vloge podjetja nimajo. Sklad zahteva le najnujnejše dokumente v povezavi z pravilnim koriščenjem nacionalnih in evropskih sredstev za podjetniški sektor. Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za posamezni produkt, se prijavi tako, da na Slovenski podjetniški sklad pošlje uradno vlogo s pripisom “Ne odpiraj", vloga za produkt (ime produkta). Vloga mora minimalno vključevati: Prijavni list za pridobivanje pomoči (prijavni list najdete pod razpisi za vsak produkt posebej, pa tudi pod rubriko PRIPOMOČI- ELEKTRONSKI OBRACI. Prijavni list lahko dobite tudi na sedežu Sklada. Poslovni načrt (po želji lahko podjetniki uporabijo pripomoček za pripravo poslovnega načrta za d.o.o. ali s.p., ki je dosegljiv na spletni Sklada pod vsakim produktom posebej oz. pod rubriko POMOČ UPORABNIKOM-PRIPOMOČEK ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA NAČRTA. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita (pri produktih, ki vključujejo bančne kredite) Bonitetna dokazila: a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES), b) za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave Predračuni (le pri produktih za posebne spodbude) Popolni seznam dokumentov za popolno vlogo je naveden v posameznem razpisu za vsak produkt posebej.
Da so podjetniki pravočasno obveščeni o razpisih Sklada, se lahko prijavijo na e-novice na spletni strani.
Državne pomoči SPS dodeljuje v skladu z zakonsko podlago preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.com/razpisi.V vsakem razpisu je potrebno preveriti pogoje razpisa: Kaj je državna pomoč (garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov,…)? Katera podjetja so upravičena do prijave (upravičenci)? Katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)? Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti? Kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)? Preko javnih razpisov Sklad podeljuje finančne pomoči neposredno (direktno s strani Sklada) ali posredno (preko bank, družb tveganega kapitala itd….). Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis Sklada je dosegljiva na spletni strani Sklada:  http://www.podjetniskisklad.si/razpisi in na sedežu Sklada.
Vse oblike ugodnih finančnih pomoči Sklada sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh. Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu www.podjetniskisklad.si/povzetek pravil o državnih pomočeh (link) konkretne uredbe in dokumenti so dosegljivi na spletnih straneh Evropske komisije, npr. http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/sektor.htm; www.euskladi.si. Namenjene so izključno novim, še nezačetim in nerealiziranim investicijam, saj je namen državnih pomoči ustvarjanje vidnih gospodarskih učinkov v okolju, kot so: povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetniškem sektorju, širitev tržnega deleža slovenskih podjetij na skupnem evropskem in globalnem trgu, ustvarjanje novih delovnih mest.
Prispele vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje posameznega razpisa, ocenjuje razpisna komisija po kriterijih, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji in so prijavitelji ob sami pripravi vloge z njimi seznanjeni. Glavni kriteriji so povezani z ustvarjanjem gospodarskih učinkov v okolju kot so: povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje prodaje izven trga Republike Slovenije, donosnostjo poslovanja, razvoj in uvajanje novih produktov ali storitev v poslovni proces, število novih delovnih mest, itd. Skladno z obljubljenimi učinki komisija vloge tudi ocenjuje. Podjetja s pridobljenim višjim številom točk imajo tudi več možnosti za odobritev pomoči. Z odobritvijo državne pomoči postane prijavitelj upravičenec do državne pomoči.
Prijavitelj pa se sam po lastni presoji odloča, ali bo vlogo pripravil sam ali bo za to koristil zunanjo pomoč. V primeru, da se odloči za zunanjo pomoč, prostovoljno in po lastni presoji tržnih razmer izbere svetovalno podjetje ali podjetniškega svetovalca in z njim stopi v poslovni odnos. Vendar v tem odnosu Sklad ne sodeluje. Še enkrat opozorilo – svetovalnih podjetij ali podjetniških svetovalcev s pooblastilom za pripravo vlog za potencialne prijavitelje na javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada ni. Zato naj podjetja ne nasedajo morebitnim namigom ali razlagam, da so podprte zgolj vloge, ki jih pripravljajo svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci s posebnimi pooblastili. Je pa potrebno pri tem poudariti, da so določena svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci bolj usposobljeni za pripravo vlog kot drugi. Vendar to bodo podjetniki zagotovo znali oceniti in preveriti sami na trgu, ko se bodo odločali za zunanjo pomoč.
Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis Sklada za posamezni produkt.Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj. Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja.Slovenski podjetniški Sklad izvaja javne razpise po pravilih enostavnosti, preglednosti in transparentnosti. To pomeni, da vse prijavne obrazce in potrebne informacije o javnih razpisih najdete za vsak razpis posebej v zavihku RAZPISI.
Za lažji izračun anuitete kredita smo za prijavitelje na javne razpise Sklada pripravili pripomoček amortizacijski načrt za izračun kredita, ročnosti 3 do 10 let. Obrestna mera se pri informativnem izračunu zaračunava po linearni metodi, kjer je določeno število dni v letu 360 ter dolžina meseca 30 dni. Uporaba predloženega pripomočka amortizacijski načrt je zaželena pri oddaji vlog na javne razpise Slovenskega podjetniškega Sklada. Amortizacijski načrt >>
  Spoštovani uporabniki pripomočka!   Pred vami je pripomoček za lažjo in enostavnejšo pripravo poslovnih načrtov za manjše in vsebinsko manj zahtevne investicije in projekte. Navodila za uporabo so v nadaljevanju podrobno predstavljena in jih morate za pravilno delovanje pripomočka v celoti upoštevati. Posebej opozarjamo da: pripomoček pravilno deluje s programsko opremo Microsoft Office, morate pri varnostnem opozorilu ob zagonu finančnega dela poslovnega načrta nastaviti pravilno varnost makrojev glede na verzijo vašega  Excela, zneske v Finančno prilogo vpisujete samo v modre Excelove celice zato, ker so bele in rumene celice programsko zaklenjene. Po več kot desetletnih izkušnjah z uporabo pripomočka ugotavljamo, da so vse težave pri izdelavi Finančne priloge izključno posledica površne seznanitve z navodili in ne napak v računalniškem programu, kot vsak uporabnik najprej pomisli. Če imate kljub vsemu težave z izdelavo poslovnega načrta, dobite dodatne informacije na telefonski številki (02) 234 12 53 - Darinka Meško. Ker je uporaba neobvezna in brezplačna, za brezhibno delovanje pripomočka na vaših računalnikih Sklad ne prevzema nobene odgovornosti! Če podjetnik želi izdelati poslovni načrt sam ali v sklopu podjetniškega tima je Sklad za pripravo poslovnega načrta z navodili pripravil pripomoček za izdelavo poslovnega načrta posebej za: Poslovni načrt za gospodarske družbe Poslovni načrt za samostojne podjetnike
Slovenski podjetniški sklad stremi k smernicam digitalne transoformacije, zato v svoje poslovanje uvaja digitalne poslovne modele ter na ta način optimizira delovne procese in uvaja učinkovite metode dela za še večjo produktivnost. Z uvedbo elektronske oddaje vloge preko ePortala podjetjem omogoča hitro, varno in enostavno oddajo celotne vloge na javni razpis ali poziv Slovenskega podjetniškega sklada. Oglejte si na kakšen način oddate hitro in enostavno vlogo: ePortal je nova oblika elektronskega prijavnega obrazca in je nadgradnja pretekega elektronskega obrazca eVloge. V ePortalu je izpolnjevanje prijavnih obrazcev enostavno in omogoča hitro oddajo vloge preko spleta.Povezava na ePortal >>
Top